پیامدهای نقض قرارداد در شهرکهای صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

سرمایهگذاران و صاحبان صنایع باید ۶ تا یک س//ال پ//س از دریاف//ت زمین از ش//رکت ش//هرکهای صنعتی واحد صنعتی خود را به بهرهبرداری برسانند. ب//ه ع//اوه اینک//ه باید به تمامی دس//تورالعملها و تبصرههای ق//رارداد عمل کنند. اگر س//رمایهگذاری نتواند به تعهدات خود عمل کند، مش//مول نقض قرارداد میش//ود. البته ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ابتدا مش//کل واحد صنعتی را در جلسات پایش قرارداد و ستادهای تسهیل استانی مورد بررس//ی ق//رار میدهند و اگ//ر واحد صنعتی مش//کل سرمایه در گردش داشته باشد، وام به آن تعلق میگیرد در غی//ر این صورت براس//اس امور حقوق//ی، زمین از اختی//ار س//رمایهگذار خارج و به س//رمایهگذار دیگری واگذار میشود. همچنین پایان کار و سند زمین به آن واحد صنعتی تعلق نخواهد گرفت. با این حال ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی هم//واره اصل را ب//ر حمایت از صنعتگران گذاشته است.

ش//رکت ش//هرکهای صنعتی متول//ی حمایت از صنای//ع کوچک و ارائه زمین برای صنعتگران اس//ت. این فرآیند طی ضوابط و ش//رایط ویژه انجام میشود. به عنوان نمونه برای تهیه و بهرهبرداری زمین صنعتی س//رمایهگذار باید مراحلی همچون مراجعه به شرکت شهرکهای صنعتی استان و دریافت اطاعات مربوط به ش//هرکهای صنعتی استان از واحد برنامهریزی و امور تولیدی، ارائه جواز تاس//یس صادرشده از وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت ی//ا یکی از س//ازمانهای ذیرب//ط تکمیل ف//رم درخواس//ت زمی//ن، انتخاب ش//هرک صنعت//ی و قطعه زمی//ن مورد نظ//ر، انعقاد قرارداد حق انتفاع از تاسیسات شهرک صنعتی، ارائه نقشههای ساختمانی از سوی مجری طرح به شرکت شهرکهای صنعتی استان، دریافت پروانه ساختمان از شرکت شهرکهای صنعتی استان، شروع عملیات اجرایی ساختوساز واحد صنعتی و دریافت پایان کار از شرکت ش//هرکهای صنعتی استان را طی کند. با این حال ممکن است در هر مرحله شرایطی پیشآید که سرمایهگذار قرارداد دریافت زمین را نقض کند یا قادر به بهرهبرداری از آن نباش//د. ممکن است سوال ش//ود که اگر س//رمایهگذار زمین دراختیار گذاش//ته ش//ده را به بهرهبرداری نرس//اند یا ساختوساز خارج از قرارداد در آن داش//ته باش//د، چه تبعاتی در انتظار آن خواهد بود؟

‹چرا‹نقض‹قرارداد؟ ‹

طهم//ورث الهوتیاش//کوری، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان گیان در ای//ن زمینه به گس//ترش صنعت گف//ت: در زمان عقد ق//رارداد برنامه زمانبندی اج//رای پ//روژه ضمیمه قرارداد میش//ود. صاحبان صنایع باید بعد از تحویل زمین مفاد قرارداد و اح//داث و بهرهبرداری زمین را رعایت کنند. اگر در این می//ان زمین راکد بماند به طور معمول اقدامات فس//خ ق//رارداد از جانب ش//رکت ش//هرکهای صنعتی انجام میشود.

وی اف//زود: البت//ه برخ//ی از مش//کات واحده//ای صنعتی ناش//ی از فشارهای اقتصادی است و به تعلل یا سهلانگاری سرمایهگذار مربوط نیست. اگر این موضوع محرز ش//ود، مشکات آن واحد صنعتی در کمیتههای پایش بررس//ی و اقدامات الزم ب//رای آن درنظر گرفته میش//ود. در صورتی که وجود مش//کات بیرونی برای واحد صنعتی محرز نش//ود و راکد ماندن زمین ناشی از تعلل باش//د تصمیم به فسخ قرارداد گرفته میشود. در ای//ن صورت صاحب واحد صنعتی یا انصراف میدهد یا اگر اصرار به ادامه فعالیت داش//ته باشد الزامات حقوقی برای آن درنظر گرفته میشود.

‹چرا‹فسخ‹قرارداد؟ ‹

الهوتیاش//کوری گف//ت: تنه//ا راک//د مان//دن و به بهرهبرداری نرساندن زمین باعث فسخ قرارداد نمیشود بلکه عمل نکردن به دستورالعملهای داخل قرارداد نیز میتواند دلیل فس//خ قرارداد همکاری باش//د. به عنوان نمونه موارد زیستمحیطی از جمله دستورالعملهایی اس//ت که باید از جانب سرمایهگذار رعایت شود از این رو اگر یک واحد صنعتی موارد زیستمحیطی را رعایت نکند، امکان فس//خ قرارداد وج//ود دارد. اما از آنجا که هدف ش//رکت ش//هرکهای صنعتی حمای//ت از تولید اس//ت س//عی میکنیم تا حد امکان، از صنایع حمایت کنیم. ب//ه این منظور مش//کات واحدهای صنعتی در کمیتهه//ای ایف//ای تعهدات قرارداد و پای//ش قرادادها مورد بررسی قرار میگیرد.

وی درباره موارد مهم نقض قرارداد نیز گفت: تخلفات به طور معمول در دو حالت است؛ نخست، ممکن است سرمایهگذار واحد صنعتی زمین را خالی نگه دارد و به بهرهبرداری نرساند. دوم، زمین به بهرهبرداری میرسد اما ضوابط ساختوساز در آن رعایت نمیشود. به عنوان نمونه ممکن است س//رمایهگذار بدون توجه به ضوابط ساختوس//از بنای//ی را در زمین صنعت//ی ایجاد کند؛ در این حال//ت و در صورت اثبات تخلف س//رمایهگذار نمیتواند مج//وز پایان کار س//اختمانی دریافت کند. همچنی//ن ممکن اس//ت نتواند س//ند مالکیت زمین را دریافت کند. البته همواره س//عی ش//رکت شهرکهای صنعتی ب//ر حمایت از واحدهای صنعتی اس//ت از این رو واحده//ای صنعت//ی در صورت وجود مش//کات به کمیت//ه ایفای تعهدات قرارداد و پایش قراردادها ارجاع میشوند.

‹دستگا ‹ههای‹خدما ‹ترسان‹ ‹

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیان درباره نقض قرارداد شرکتهای خدماترسان نیز گفت: شرکت شهرکهای صنعتی وظیفه ایجاد زیرساختها را در شهرکهای صنعتی برعهده دارد. به عبارتی زمین فاقد خدمات زیربنایی را ب//ه واحدهای صنعتی واگذار نمیکنی//م اما ممکن اس//ت در زمینه ایجاد انش//عاب برق مش//کاتی به وجود آید. به عنوان نمونه متقاضی و س//رمایهگذار واح//د صنعتی تقاضای انش//عاب را به شرکت برق بدهد اما ش//رکت خدماترسان برق تعلل کند. در چنین حالتی مش//کات را پیگیری میکنیم. اما انشعاب آب در دس//ت شرکت شهرکهای صنعتی است و تمامی خدمات زیربنایی در زمینه آب همچون تصفیهخانه فاضاب ازس//وی ش//رکت ش//هرکها اجرا میش//ود و هزینهها برعهده ش//رکت است از این رو در زمینه انش//عاب آب مش//کلی ب//رای واحدهای صنعتی پیش نمیآید و بیش//تر معطل//ی واحدهای صنعتی در زمینه اتصال برق است.

‹مقیا ‹سهایی‹‹برای‹تعیین‹جرایم ‹

ن//وع رفتار ب//ا صنعتگران در ش//هرکهای صنعتی از لحاظ میزان برخورداری منطقه متفاوت است. همچنین میزان جرایم درنظر گرفته شده میتواند متفاوت باشد. امیر حمیدنیا، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان زنجان در این زمینه به گسترش صنعت گفت: اخطار به نقض قرارداد از جانب صنعتگران به نوع مجوز و زمانبندی تعریف شده در قرارداد بستگی دارد از این رو اگر صنعتگران در بازه زمانی تعیین شده زمین را به بهرهبرداری نرس//انند، موضوع در ش//ورای حل اختاف مطرح میشود و مورد پیگیری قرار میگیرد. این فرآیند باعث جلوگیری از راکد ماندن زمین و داللی میشود.

وی درب//اره پروژهه//ا و زمینه//ای نیم//هکاره در شهرکهای صنعتی نیز گفت: اگر صاحب واحد صنعتی دچار مشکل سرمایه در گردش باشد، موضوع در ستاد تس//هیل استانی مطرح میشود و در صورت صاحدید، وام سرمایه در گردش به آن وی تعلق میگیرد.

حمیدنی//ا درب//اره ساختوس//ازهای غیرمج//از در محدوده زمین صنعتی نیز گفت: نقشههای ساختوساز واحدهای صنعتی را س//ازمان نظام مهندس//ی تصویب میکند و میزان و مساحت زمین نیز مشخص میشود. اگر واحد صنعتی خاف حدود تعیین ش//ده عمل کند، براساس آییننامه اجرایی درباره تخلفات با آن برخورد میشود. بدیهی اس//ت که در این حالت جریمه درنظر گرفته میش//ود. در این میان اگر میزان تخلف فراتر از جریمه مدنظر در آییننامه اجرایی باش//د، ساختوساز واحد صنعتی تخریب میش//ود و پایان کار نیز برای آن واحد صنعتی اختصاص نخواهد یافت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان درباره میزان و نوع جریمه درنظر گرفته شده نیز گفت: نوع تخلفات و جریمهها به شهرکهای صنعتی و محل قرارگی//ری آن از لحاظ مناطق برخوردار و غیربرخودار بس//تگی دارد. بدیهی اس//ت با حفظ این اصل و پس از ارزیابی و تشخیص تخلف اقدامات الزم انجام میشود.

ضوابط قرارداد دریافت زمین در شهرکهای صنعتی برای همه صنعتگران یکس//ان اس//ت. بسیار هم پیش آمده که زمینی را شرکت شهرکهای صنعتی از اختیار سرمایهگذاری که قادر به بهرهبرداری آن نیست بیرون میآورد و دراختیار س//رمایهگذار دیگری قرار میدهد. صیاد حاتمی، مدیر شرکت «آرتا صنعت سبان» یکی از س//رمایهگذارانی اس//ت که زمینی راکد را از شرکت شهرکهای صنعتی دریافت کرده است. زمین شرکت آرت//ا صنعت در ابتدا دراختیار س//رمایهگذاری بوده که نتوانس//ته آن را به بهرهبرداری برساند از این رو شرکت ش//هرکهای صنعتی قرارداد خود را با آن سرمایهگذار نقض میکند و زمین را دراختیار حاتمی قرار میدهد.

حاتمی در این زمینه به گسترش صنعت گفت: این زمین که در شهرک صنعتی یک اردبیل واقع شده است را بعد از خرید به بهرهبرداری رساندم.

وی درباره س//ازوکار زمانبندی بهرهب//رداری زمین نیز گفت: براس//اس دس//تورالعمل تدوین ش//ده از ۶ تا یک س//ال واحد صنعتی فرص//ت دارد تا زمین خود به بهرهبرداری برساند در غیراین صورت قرارداد به صورت یکطرفه فس//خ میش//ود. البته این در حالتی است که مشکات آن واحد صنعتی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی در جلسات پایش قرارداد بررسی شود.

این تولیدکنن//ده درباره نحوه تقاضا ب//رای برقراری برق در واح//د صنعتی نیز گفت: برای دریافت خدمات زیرساختی باید مراحل اداری طی شود؛ به این صورت که دس//تگاههای خدماترس//ان از شرکت شهرکهای صنعت//ی درباره واح//د تولی//دی مورد نظر اس//تعام میکنن//د و بع//د از اتصال ب//رق هزین//ه آن را روزآمد دریاف//ت میکنند. حاتمی با اش//اره ب//ه تبعات نقض ق//رارداد در ش//هرکهای صنعتی گف//ت: گاه در نقض و فس//خ قرارداد نه تولیدکننده مقصر اس//ت نه شرکت ش//هرکهای صنعتی؛ بلکه فشار اقتصادی باعث ایجاد مان//ع تولیدی بر س//ر راه صنعتگران میش//ود. در این حالت هیچ ک//دام از طرفین ق//رارداد تقصیری ندارند. هرچند همواره موارد زیادی پیش میآید که صنعتگری مجبور به نقض قرارداد خود میشود.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنع//ت، افت//ان و خی//زان اقتصادی در طول چند س//ال اخیر باعث ش//ده بعضی از س//رمایهگذاران نتوانن//د در زمی//ن صنعت//ی خ//ود تولید داش//ته باش//ند. هر چند قانون و ضوابط در این ش//رایط راهحلهایی پیشبینی کرده اما تاش شرکت ش//هرکهای صنعت//ی هم//واره بر حمای//ت از تولید و راهاندازی واحدهای صنعتی است.

امیر حمیدنیا: اخطار به نقض قرارداد به نوع مجوز و زمانبندی تعریف شده در قرارداد بستگی دارد

صیاد حاتمی: گاه در نقض و فسخ قرارداد نه تولیدکننده مقصر

است نه شرکت شهرکهای صنعتی

طهمورث‌الهوت ‌یاشکوری

تنها راکد ماندن و به بهرهبرداری نرساندن زمین باعث فسخ قرارداد نمیشود

صفیه رضایی صنایع کوچک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.