معرفی یک فناوری جدید در فنبازار همدان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

یک مخترع همدانی فناوری جدیدی ابداع کرده است. این فناوری به تازگی به یک س//رمایهگذار معرفی و توافقات الزم برای آغاز همکاری انجام شد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان، فنبازار منطقهای همدان پس از دریافت و بررسی یک ایده از مخترع همدانی در حوزه مصالح س//اختمانی، نشس//ت معرفی فناوری ب//ا حضور یک سرمایهگذار و مخترع را برگزار کرد.

حس//ینپور، مخترع همدانی موفق ب//ه تولید آجر و بلوک سبک و ماسه فوق سبک با قیمت تمامشده کم و کیفیت زیاد ش//ده که این اختراع به مدیرعامل شرکت زرین بتن همدان معرفی و با استقبال وی مواجه شد.

در این نشس//ت پ//س از ارائه توضیحات و پاس//خگویی به س//ئواالت س//رمایهگذار، توافقات اولیه برای آغ//از تولیدات محصوالت جدید به صورت فاز به فاز انجام شد و سرمایهگذار به مشارکت در تولید این کاالها عاقهمند شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان گفت: فنب//ازار منطق//های همدان در دل مرکز فن//اوری و خدمات کس//ب و کار ش//هرک فناوری همدان فرصت بهشمار رفته و میتواند بخشی از خأل ارتباط صنعت با نخبگان و دانشگاهیان را برطرف کند چرا که ارتباط صنعت با دانشگاهها و نخبگان باعث موفقیت کسب و کار خواهد شد.

کیوان گردان تاکید ک//رد: فنبازار به نوعی یک بنگاه ایده است که بین صنعتگران و صاحبان ایده ارتباط برقرار میکند که به دلیل ماهیت عملیات//ی خود، میتوانند به عنوان رابط بین دانشگاه و صنعت فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه فنبازار به دنبال تحقق شعار ارتباط موثر دانشگاه با صنعت به دور از کلیشههای رایج است، افزود: این مرکز تنها تس//هیلکننده بین دانشگاه و صنعت نیست، بلکه واسطی برای به اشتراکگذاری تجربههای صنایع موفق بین سایر واحدهای تولیدی نیز است.

ای//ن مقام مس//ئول ب//ا تاکید ب//ر اینکه یک//ی ازمهمترین راهبردهای فنبازار منطقهای اس//تان همدان برقراری ارتباط موثر بین مخترعان و صنعتگران است، تصریح کرد: به طوری که رساندن ایدههای کاربردی مخترعان به صنعت برای حل مش//کات و به حداقل رساندن هزینه تولید وظیفه سازنده و خطیر فنبازارهمدان است.

گ//ردان افزود: نیازه//ای فناوران//ه تولید ازس//وی فنبازار استحصال ش//ده و به اطاع دانشگاهیان و مخترعان رسیده است.

وی گفت: س//عی ما کاهش قیمت تولی//د و رفع موانع آن اس//ت و به همین دلیل در تاش هس//تیم پیوس//ته نیازها و مشکات واحدهای صنعتی رصد شود.

‹تفاهمنام/ه‹هم/کاری‹ب/ا‹بنی/اد‹ش/هید‹و‹ام/ور‹ ‹ ایثارگران

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان همدان همچنین در راس//تای تفاهمنامه همکاری منعقد ش//ده بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با بنیاد شهید و امور ایثارگران و هماهنگی استانی در جمع مدیرکل و مدیران شهرستانی بنیاد شهید این استان حضور یافت.

وی ب//ا بیان اینکه تفاهمنامهای بی//ن معاون وزیر صنعت، مع//دن و تج//ارت و مدیرعامل س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی و معاون رفاه اجتماعی بنیاد ش//هید و ایثارگران برای ارائه خدمت به این عزیزان منعقد شده، افزود: تعهدات سازمانی صنایع کوچک به دو بخش تقسیم میشود که ش//امل تسریع و کمک در جذب فرزندان خانواده شهدا و ایثارگران در واحدهای تولیدی و حرکت در راس//تای افزایش توانمندی و ایجاد شغل برای این قشر ارزشمند جامعه است.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان همدان با اشاره به اینکه بیشتر فرزندان خانواده شهدا، فارغالتحصیان دانشگاهی هس//تند، تصریح کرد: باید شغلهایی متناسب با تحصیات این عزیزان در واحدهای صنعتی جستوجو کرد.

گ//ردان ب//ا بی//ان اینکه فض//ا ب//رای برگزاری جلس//ات و هماهنگیه//ای الزم دراختیار بنیاد ش//هید و ایثارگران قرار خواهد گرفت، ادامه داد: فلسفه وجودی شهرکهای صنعتی فراهم کردن بس//تر سریع و ارزانقیمت برای ایجاد واحدهای تولیدی است.

وی با اش//اره به اینکه براس//اس سیاستهای جدید وزارت صنع//ت، معدن و تجارت، اس//تقرار صنوف تولیدی و توزیعی در ش//هرکها نیز دنبال میشود، گفت: به همین دلیل شاهد احداث نخس//تین ش//هرک صنفی کشور در اس//تان همدان هستیم که در س//ایر نقاط کشور نیز این تجربه تسری یافته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه با فرزندان شهدا و ایثارگران برای تولی//د و راهاندازی واحدهای صنعتی نهایت همکاری و مس//اعدت به عمل خواهد آمد، گف//ت: در تفاهمنامه منعقد شده پیشپرداخت واگذاری زمین در شهرکهای تقاضامحور ب//ه ۰۱ درصد و در مناطق محروم ب//ه ۵ درصد تقلیل یافته است.

گردان با بیان اینکه تقسیط پرداخت باقی مبلغ زمین نیز از ۰۳ به ۸۴ ماه برای خانواده ش//اهد افزایش یافته، اظهار کرد: از واحدهایی که از طرف بنیاد شهید معرفی شود برای حضور در نمایش//گاههای عرضه توانمندیهای صنایع حمایت ویژه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه باید به سمت توانمند کردن فرزندان ش//اهد در راس//تای کارآفرینی و تولید پیش برویم، افزود: یکی از بزرگترین وظایف ما افزایش س//رمایه اجتماعی است تا جوانان نسبت به آینده امیدوار شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.