بازدید‹فرماندار‹سیمرغ‹از‹ناحیه‹صنعتی‹سنگتاب

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

فرمان//دار س//یمرغ بهمنظ//ور بررس//ی مس//ائل و مش//کات واحده//ای تولیدی، از 2 واح//د تولیدی بازدید کرد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی مازن//دران، کامران علیپور در این بازدید گفت: ناحیه صنعتی سنگتاب دارای 7۱ هکت//ار وس//عت بوده ک//ه ۱۴ قرارداد در آن منعقدش//ده و 7۴ واحد تولی//دی به بهرهبرداری رس//یدهاند که ۰۴ واحد تولی//دی هماکنون در حال فعالیت هستند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: ایجاد بس//تر مناسب ازجمله راههای ارتباطی، شرایط مطلوب برای رغبت سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی را فراهم میکند.

وی بیان ک//رد: با توجه به اعتب//ارات، پروژههایی برای تکمیل زیرس//اخت شهرکها و نواحی صنعتی درنظر گرفته میشود.

فرجال//ه یدالهپ//ور، فرماندار س//یمرغ نی//ز در این بازدید گفت: صنایع کوچک و متوس//ط عامل اصلی توسعه اقتصادی به شمار میروند.

فرماندار سیمرغ افزود: کارآفرینی، نوآوری و ایجاد اش//تغال، عوامل مهم در یک واحد صنعتی کوچک اس//ت که نقش موثر و کلیدی در رونق تولید استان دارند.

در ای//ن بازدی//د مع//اون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازندران، فرماندار س//یمرغ و مدیر اجرایی ناحیه صنعتی س//نگتاب، از واحدهای تولیدی یاسین شیر و مبلمان قبادی بازدید کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.