کارخانهای با رازهای فراوان

گزارش میدانی «گسترش صنعت» در بازدید از نوریتازه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

برق بلور و کریس/تال از لوس/ترهای به س/قف آویزان ش/ده تا پیشدس/تیهای روی میز و لیوان چای که در دس/ت داریم چش/م هر بینندهای را به خود خیره میکند. به ویژه که برای تهیه گزارش از فرآیند تولید این چشمروش/نیها و کادوییها به کارخانه نوریتازه یکی از دو کارخانه تولید بلور و کریستال در شهرک صنعتی شمسآباد وارد شدیم و با ظرفهای تولیدی همین کارخانه پذیرایی شدیم.

همج//واری این کارخانه با کارخانههای س//نگبری و فرآوردههای معدنی در ش//هرک صنعتی شمسآباد نیز بدون تناس//ب نیس//ت زیرا 99 درصد مواد اصلی مورد اس//تفاده در نوریتازه از معادن و کارخانههای فرآوری م//واد معدنی داخلی تهیه میش//ود و 60 درصد آن را س//یلیس در برگرفته اس//ت به همین دلیل تولید بلور و کریس//تال از صنایع سبز بهشمار میرود. اما وقتی از مدیرکارخانه درباره میزان ترکیب مواد اولیه بهویژه در تهیه کریستال بدون سرب پرسیدیم در پاسخ شنیدیم که «راز است!»

از همان ب//دو ورود ب//ه دعوت نریمان ش//ریفزاده، مدیر کارخانه از نمایشگاه داخلی تولیدات بازدید کرده و با دق//ت به برق مجموعههای بلوری و کریس//تالی و کریستالهای بدون سرب در 3 ست پذیرایی و دکوری خیره شدم.

محبوبیت کریستال و بلور نزد ایرانیان به حدی است که بس//یاری از ش//رکتهای تولیدکننده تنها به تولید ظرفهای//ی از این جنس بس//نده نکرده و مجس//مه و اش//یای تزئینی کریستالی را نیز به بازار عرضه کردهاند که بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

زمانی بهترین بلور کریس//تال در بازارهای کش//ور با نشانهای جمهوری چک شناخته میشد اما نمونههای ایران//ی نیز در س//الهای اخیر از لح//اظ کیفی در حد چش//مگیری رشد داش//ته و ش//اید از لحاظ طراحی و درخش//ش ظاهری با نمونههای وارداتی قابل تشخیص نباشند. اکنون تولیدکنندگان داخلی به این توانمندی رسیدهاند که اس//تانداردهای روز اروپا را بهدست آورند و از تولید با لیس//انس نشانهای معروف خارج شوند و با نام ایران//ی در رقابت با کریس//تالهای خارجی بازار را در دس//ت بگیرند. کارخانه بلور نوریتازه در س//ال 77 احداث شد. این کارخانه در طول 18 سال گذشته روندی رو به رش//د داش//ته و عالوهبر قطع وابستگی به خ//ارج، در این بخش با کس//ب دانش فن//ی در زمینه س//اخت قالبهای مدرن و فرموالسیون بلور، موفق به قطع همکاری با ش//وگای ژاپن و سایر کشورهای دیگر ش//د و همچنین تولید محصول ب//ه کمک متخصصان داخل//ی در پارهای موارد با کیفیتی حتی فراتر از تولیدکنندگان آسیایی و اروپایی مورد استقبال واقع شد.

تاسیس//ات تولیدی بل//ور نوریتازه در زمین//ی به مس//احت 12 هکتار و فضای سرپوش//یدهای افزونب//ر 9 هکتار ایجاد شده که در نوع خود در بین کارخانههای غیردولت//ی کمنظیر و قابل توجه اس//ت. اهتمام جدی به کیفیت در این ش//رکت موجب ش//ده تولیداتش عالوه بر کسب س//هم قابل توج//ه از واردات خارجی به بازاره//ای بالق//وه خارجی نی//ز راه پیدا کن//د. در این مورد ه//م از مدیرکارخانه پرس//یدیم که تولید و فروش ساالنه این کارخان//ه چه میزان اس//ت و در پاس//خ شنیدیم: «این یک راز است!»

ش//رکت بلور نوریت//ازه دارای 2 کوره مدرن ذوب شیشه به ظرفیتهای 120 و 130 تن است و روزانه 110 تن انواع بلور را تولید و روانه بازار میکند. این شرکت دارای اتوماس//یون صنعت//ی و افزای//ش بهرهوری در حال حاضر با 783 نیرو دستاندرکار تولید طیف وسیعی از محصوالت بلور است که نزدیک به 10 درصد کل نیاز کشور را تامین میکند.

س//نگ بنای بلور نوریت//ازه با تامین ماش//ینآالت مدرن از ش//رکتهای معتبر اروپایی گذاش//ته شد. به عنوان نمونه کوره 120 و 130 آن از ش//رکت SORG آلمان خریداری ش//ده است. این شرکت از معتبرترین تولیدکنندگان کورههای بلور دنیا است. درواقع مدیران نوریتازه با توجه به توانمندیهای کش//ورهای مطرح در صنع//ت بل//ور بخش زیادی از ماش//ینآالت خود را از ش//رکتهای معتب//ر تهیه کرده و البت//ه در این بین اس//تفاده از دان//ش فنی و توان داخل//ی را هم مد نظر داشتهاند.

تولید کریستال بدون سرب ‹

از مدی//ر کارخان//ه نوریت//ازه درباره دلی//ل وجود 2 کوره و 2 میکس//ر جدا پرس//یدیم؛ وی پاسخ داد: کوره ذوب م//واد اولیه ظرفها و مصنوعات بل//وری از کوره م//واد مذاب کریس//تال جداس//ت ضمن آنک//ه کریس//تال در این کارخان//ه بدون س//رب تولید میش//ود. به گفته وی، اروپا به تولید بدون س//رب کریستال رو آورده اس//ت و م//ا نیز ب//ا بهرهمن//دی از دانش داخلی توانس//تهایم تولیدکننده کریستال بدون سرب در خاورمیانه شناخته شویم.

از شریفزاده پرسیدیم که ترکیب مواد اولیه کریس//تال بدون س//رب با کریستال معمول//ی چ//ه تفاوت//ی دارد و در پاس//خ شنیدیم که «این یک راز است!»

مدی//ر کارخان//ه نوریتازه ب//ا تاکید بر ض//رورت روش//ن نگهداش//تن ش//عله در کورهها اف//زود: برای حف//ظ کیفیت مواد مذاب داخل کورهه//ا و تولید محصوالت کیفی بای//د مدتی در حدود 6 تا7 س//ال کورههای مذاب را روشن نگه داشت و در این مدت سطح مش//خصی از مواد داخل کوره موجود باشد.

ش//ریفزاده همچنی//ن تصری//ح کرد: دسترس//ی به پیشنیازه//ای تولید یعنی انرژی و مواد اولیه برای تولیدکنندگان مهم است که در این زمینه نوریتازه با مش//کالتی از جمله تامین انرژی گاز مواجه اس//ت زیرا هرس//ال با آغاز فصل س//رما این نگرانی وجود دارد ک//ه گاز مجموعههای صنعتی برای تامین نیازهای شهری قطع شود.

به گفته وی، س//یلیس، دولومیت، س//ولفات س//دیم و نیت//رات س//دیم از مواد اصلی تهیه بلور و کریس//تال اس//ت که قبل از ورود به کارخانه در آزمایشگاه شیمی بررسی کیفی شده و میزان کمی مورد نیاز وارد دستگاه میکس//ر میشود. س//پس مخلوط بهدست آمده پس از بررسی مجدد آزمایشگاه وارد دستگاه میکسر میشود. در این مرحله شیشهخرده یا ضایعات تولیدات کارخانه با حجمی حدود 20 درصد از کل مواد اولیه به دستگاه میکسر اضافه میشود.

درنظر داش//ته باش//ید که ضایعات یا شیش//ه خرده اضافه ش//ده از نظر بلور و کریستال تفکیک شده است. همچنی//ن درصد م//واد اولیه ترکیب ش//ده از پیش با برنامه کامپیوتری مشخص شده است.

م//واد ورودی و خروجی به کورهها برای حفظ صرفه اقتصادی در حد متناس//بی همواره ش//ارژ میش//ود تا کورهها تا 6 یا 7 سال روشن بماند.

مواد مذاب بعد از کوره به کانالهایی س//اخته شده از آجرهای نسوز منتقل و به سمت خروجیهای خط تولید هدایت میش//ود. خط تولید هر محصول دارای یک خروجی مجزاس//ت. محصول و حتی بستهبندی در این کارخانه به دس//ت طراح//ان صنعتی طراحی میش//ود. ماش//ینآالت این کارخان//ه همانطور که گفته ش//د، دارای فناوریهای پ//رس، پرس و دمش، اس//پینگ یا گریز از مرکز اس//ت بنابراین مواد مذاب به س//مت قالبهای ازپیش طراحی شده هدایت و به محصول نهایی تبدیل میشود که چشم هر بینندهای را خیره میکند. اینبار هم از ش//ریفزاده خواستیم تا از قسمت طراحی محصول و خط بستهبندی تولیدات دیدن کنیم و بازهم در پاس//خ شنیدیم که «این یک راز است!»

به گزارش گسترش صنعت، برای تشخیص شیشه و بلور باکیفیت باید فاکتورهای زیادی را درنظر داش//ت، مانند ظاهر جنس و نحوه بستهبندی آن، شیشه و بلور تولیدی نباید رنگ مات داش//ته و دارای حباب باش//د. شیش//ه و بلور وقتی دارای رنگ س//فید یا به اصطالح بیرنگ باشد، نشاندهنده کیفیت خوب آن است.

زمانی بهترین بلور کریستال در بازارهای

کشور با نشانهای جمهوری چک شناخته میشد اما نمونههای ایرانی نیز در سالهای اخیر از لحاظ کیفی در حد چشمگیری رشد داشته و شاید با نمونههای وارداتی

قابل تشخیص نباشند اما وقتی از مدیرکارخانه درباره میزان ترکیب مواد اولیه بهویژه در تهیه کریستال بدون سرب پرسیدیم در پاسخ شنیدیم که «راز

است!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.