همافزایی صنایع و دانشبنیانها در نمایشگاه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان رضوی از برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری در این استان خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان رضوی، مس//عود مهدیزادهمقدم گفت: هفدهمین نمایش//گاه پژوهش و فناوری خراس//ان رضوی و نمایشگاه تخصصی کتابهای دانشگاهی در مراسمی با حضور اس//تاندار، مدی//ران دس//تگاههای اجرایی و مرکز دانش//گاهی و پژوهشی استان در محل نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد.

مهدیزادهمقدم افزود: نمایشگاه پژوهش و فناوری پیونددهنده 3 بخش دس//تگاههای اجرایی، صنعت و جامعه دانشگاهی است و نش//ان میدهد که دانشگاههای استان در حال تولید مقاالت و پژوهشهای کاربردی و سوق یافتن به سمت نسل سوم دانشگاه هستند.

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی خراس//ان رضوی ادامه داد: ما باید از تمام فرصتهای کسبوکار برای واحدهای صنعتی و تولیدی اس//تفاده کنیم و ارزشآفرینی در راستای توسعه اقتصادی انجام شود.

مهدیزادهمق//دم اظهار کرد: هدف از این نمایش//گاه برقراری ارتب//اط و اثر همافزایی هرچه بیش//تر بی//ن واحدهای صنعتی متقاض//ی پژوهش و فناوری با مراکز پژوهش//ی و ش//رکتهای دانشبنیان است که در فضای حدود 100 متر با استقرار فنبازار منطقهای خراسان رضوی به معرفی آخرین دستاورد شرکتهای فناور و دانشبنیان نیز پرداخته شد.

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی خراس//ان رضوی گفت: در این نمایشگاه 30 شرکت دانشبنیان نوپا مس//تقر در ش//هرک فناوری صنایع غذای//ی و پارک علم و فناوری آخرین دس//تاوردهای کاربردی و صنعتی خود را معرفی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.