نقشه اصلی توسعه محصوالت در مرکز خدمات کسب و کار

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی از برگزاری نشس//ت هماندیش//ی با مدی//ران واحدهای صنعتی، مشاوران داخلی و خارجی خبرداد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان رضوی، مس//عود مهدیزادهمقدم گفت: به منظور ارتقای دانش ارائهدهندگان خدمات کسب و کار و فعالیتهای تولیدی، رقابت در بازارهای جهانی و س//اماندهی توانمندیها و امکانات موجود، در نشستی با واحدهای صنعتی و مشاوران داخلی و خارجی به بحث و تبادل نظر پرداخته و نقشه اصلی آن ترسیم شد.

مهدیزادهمقدم ادام//ه داد: در حوزه طراحی، تامین و اجرای خطوط تولید صنعتی، مهندس//ی و س//اخت واحدهای صنعتی گلخانهای، تجاری، دارویی و پزشکی طرحهای خوبی ارائه شد.

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی خراس//ان رضوی اظهار کرد: مرکز خدمات فناوری برای ارتقای توانمندیه//ای صنای//ع غذایی و بیوفن//اوری با ارائ//ه خدمات مهندسی مشاورهای و آموزشی گام موثری در جهت بهبود توان رقابتی در س//طح ملی و بینالمللی برداشته و بهعنوان کلینیک صنایع غذایی برای رفع مش//کالت موج//ود صنایع غذایی عمل میکنی//م. مهدیزادهمقدم تاکید کرد: یکی از دغدغههای اصلی صنعتگ//ران و تولیدکنندگان مس//تقر در ش//هرکهای صنعتی بازاریابی، آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و امور گمرکی و از س//وی دیگر آش//نایی با موارد تسهیلکننده در ای//ن امور اس//ت که ش//هرکهای صنعتی خراس//ان رضوی تالش دارد با برگزاری این نشس//تها به آنان مشاوره صنعتی و کلینیکی دهد. در پایان گفتنی است، مشاوران مربوط با آخرین دس//تاوردهای شرکتهای مختلف آشنا ش//ده، پرسش و پاسخ الزم انجام و راههای ارتباط و تبادل اطالعات مهیا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.