انجام مطالعات طراحی ناحیه صنعتی داورزن

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی از برگزاری مناقصه و تعیین مش//اور مطالعات مرحله نخس//ت و دوم طراحی ناحیه صنعتی داورزن خبر داد.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنعت ب//ه نق//ل از رواب//ط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان خراس//ان رضوی، مسعود مهدیزادهمقدم ب//ا بیان این خبر اظهار کرد: با توجه به رویکرد دول//ت تدبی//ر و امید در زمینه توس//عه صنعتی و ن//گاه ویژه به مناطق محروم، مطالعات آمادهس//ازی و امور عمرانی آن درحال اجراس//ت و تامین زیرساختها و بهس//ازی این ناحیه بخشی از نیازهای صنعتگران اس//ت و این ناحیه بس//تر مناس//بی را برای سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی استان فراهم میکند.

مهدیزادهمق//دم ادام//ه داد: ای//ن ط//رح ب//ا هزین//های افزونبر003میلیون ریال و در 5ماه انجام خواهد شد.

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان خراسان رضوی اظهار کرد: در بازدیدی که از محل شد، مطالعه و بررسی وضعیت زمین از قبیل شیب، مسیلهای موجود، عوام//ل فیزیکی و هر نوع عاملی که در انجام ساختوس//از موثر خواهد بود، انجام شد. مهدیزادهمقدم عنوان کرد: مطالعه کامل خیابانبندی پروژه، محوطهس//ازی با توج//ه به عوارض طبیعی و ساختوسازها، شبکههای تاسیس//ات، امکانات اطفای حریق، رعای//ت ضوابط و مقررات ایمنی، راههای دسترس//ی به ش//بکه ارتباطی، جمعآوری و انتقال آبهای س//طحی، جدولگذاری و هرگونه عوامل تعیینکننده که حائز اهمیت بوده بررسی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.