شانس کارآفرینی برای ۰۱ درصد دانشجویان دانشگاه تهران

«گسترش‹صنعت»‹از‹پیام‹دهای‹کمبود‹بودجه‹پار ‹کهای‹علم‹و‹فناوری‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

بودج//ه پارکهای علم و فناوری برای س//ال ۶۹ ح//دود 2 درص//د بودجه کل آم//وزش عالی اس//ت. براس//اس آخرین گزارش وزارت عل//وم، تحقیقات و فناوری تع//داد پارکهای علم و فناوری در سال ۵۹ ب//ه ۹۳ پ//ارک و تعداد مراکز رش//د به ۰۷۱ مرکز رس//یده و اکن//ون ح//دود ۴هزار و ۰۰۴ ش//رکت دانشبنی//ان در پارکهای علم و فناوری مس//تقر هس//تند. در حال حاضر برای رشد پارکهای علم و فناوری کش//ور با کمبود بودجه مواجه هس//تیم برای نمونه دانشگاه تهران توانایی حمایت از ۰۰۸ هس//ته تحقیقاتی در س//ال را دارد ک//ه با بودجه تعیینش//ده تنها از ۰۰۱ هسته تحقیقاتی حمایت میکند. متاس//فانه هر س//ال ح//دود ۸ تا ۰۱هزار دانش//جو وارد دانش//گاه تهران میش//وند که برای کارآفرینی ۰۱درصد آنها س//رمایهگذاری میشود. برای بررس//ی این موضوع گس//ترش صنعت گفتوگویی را با کارشناس//ان ترتیب داده است.

‹گ/ردش‹مال/ی‹پار ‹که/ای‹ ‹ علم‹و‹فناوری

به گفته محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیق//ات و فن//اوری گ//ردش مالی پارکهای علم و فناوری در س//ال ۳۹ افزونبر ۰۰۸۱میلیارد تومان بوده و اعتبار مصوب پارکها در س//ال ۴۹، ۰۳۱میلیارد تومان بود که البت//ه این مبلغ به طور کامل تخصیص پیدا نکرده اس//ت. این در حالی اس//ت که باید سهم اعتبارات و تحقی//ق و فن//اوری را به ۵/2 ت//ا ۳درصدی که رهب//ر معظم انقالب فرمودند، برس//انیم. این روند از س//الجاری با رقم ۱/۱درصد آغاز ش//ده است. همچنین ب//ه گفته وحید احمدی، معاون پژوهش و فن//اوری وزارت عل//وم، تحقیق//ات و فناوری در س//ال ۴۹ گ//ردش مالی کش//ور در ح//وزه علم و فناوری ح//دود ۰۰۸۱میلیارد تومان بوده و حدود ۰۱۱میلیارد تومان سرمایهگذاری برای حوزه علم و فناوری کش//ور در نظر گرفته شد که این میزان ارزشاف//زوده 2۱ برابری را نش//ان میدهد. با این حال تالشهایی ب//رای ارتق//ای پارکهای علم و فناوری از یک س//و و ش//رکتهای دانشبنیان از سوی دیگر شده است.

‹تامین‹هزین ‹ههای‹پرسنلی ‹

محمدجعف//ر صدی//ق، ریی//س پ//ارک عل//م و فناوری دانش//گاه تهران ب//ا ابراز تاس//ف از اینکه بودج//ه پارکهای علم و فناوری جوابگوی وظایف محوله آنها نخواهد بود به گس//ترش صنعت گفت: عالوه بر این متاس//فانه الیحه بودجه س//ال ۶۹ با سیاس//تهای ابالغی رهبر معظم انقالب مطابقت ندارد و با بودجه در نظر گرفته شده فقط میتوان هزینهه//ای جاری پارکه//ای علم و فن//اوری را تامین کرد و مبلغی برای تامین هزینه شرکتهای دانشبنیان باقی نخواهد ماند؛ این در حالی اس//ت که برخی از شرکتهای دانشبنیان نیاز به حمایت جدی دارند.

او افزود: هرچند بودجه پیش//نهادی برای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران باالی ۰۴درصد رشد داشته اما این مبلغ نیز جوابگوی نیازهای این مرکز نخواهد بود از اینرو قبل از تصویب نهایی باید روی الیحه بودجه ۶۹ اصالحات اساس//ی ش//ود. البته نظر بنده این نیست که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در تدوین الیحه بودجه کوتاهی کرده و نظر بیشتر کارشناسان این است که با توجه به اهمیت باالی شرکتهای دانشبنیان در رش//د اقتصادی کشور باید به این موضوع بنا به تاکید رهبر معظم انقالب مانند بودجههای در نظر گرفته شده برای جنگ نگاه کرد.

به گفته صدیق، تمامی کارشناس//ان حوزه علم و فناوری بر این موضوع واقف هس//تند که اکنون دولت با کمبود بودجه مواجه اس//ت اما نیاز داریم برای رش//د اقتصاد کش//ور و تکیه بر توان داخلی اقدام جدیتری انجام دهیم. عالوه بر این براساس سیاس//تهای کلی عل//م و فن//اوری ابالغی رهبر معظم انقالب در قانون بودجه سال ۶۹ کل کشور بودج//های برای پارکهای عل//م و فناوری در نظر گرفته ش//ده ک//ه در صورتی که ای//ن مبلغ تامین ش//ود میتوان گفت که پارکه//ای علم و فناوری میتوانند به اهداف بلندمدت خود دست یابند. این در حالی است که این مصوبه اغلب به مرحله اجرا نمیرسد و بودجه تعیینشده در اختیار پارکهای علم و فناوری آنگونه که باید قرار نمیگیرد.

او ب//ه برنام//ه پ//ارک عل//م و فناوری دانش//گاه تهران برای رش//د ش//رکت دانشبنیان اشاره کرد و گفت: براس//اس پیشبینیها قرار است در سال از ۰۰2 هس//ته تحقیقات//ی که دانش//جویان فوق لیسانس و دکترا را ش//امل میشود حمایت کنیم تا درنهایت به ۰۵ مرکز رش//د در س//ال برس//یم. حمایت از هس//تههای تحقیقاتی ب//ه این صورت اس//ت که باید در بازه زمانی مشخص پژوهشگران دانش//گاهی بتوانند فناوری را به محصول تبدیل و آن را تجاریسازی کنند تا وارد مراکز رشد شوند. در غی//ر این ص//ورت پارک علم و فن//اوری از این شرکتها حمایت نخواهد کرد از اینرو پیشبینی میکنی//م از ۰۰2 هس//ته تحقیقات//ی حدود ۰۵ ش//رکت در سال به مرکز رش//د راه پیدا کنند که برای تحقق این ام//ر نیاز به بودجه حداقل ۳ تا ۴ برابری بودجه فعلی داریم.

او اف//زود: با اجرای این طرح دانش//گاه تهران به جای اینکه افراد متقاضی ش//غل به جامعه تحویل دهد میتواند اف//راد کارآفرین را روانه اجتم//اع کن//د از ای//ن رو با ش//رایط فعل//ی میتوان در س//ال تنها از ۰۰۱ هس//ته تحقیقات//ی حمای//ت کرد که درنهایت ۸ مورد آن وارد مراکز رش//د میشود. دلیل اصلی آن هم این است که دول//ت فقط هزینههای پرس//نلی پارکه//ای عل//م و فن//اوری را تامین میکند.

او افزود: دانش//گاه تهران این ظرفیت را دارد که در س//ال از ۰۰۸ هس//ته تحقیقاتی حمایت کند تا در س//ال ۰۰۱ تا ۰۵۱ مورد از این هس//تههای تحقیقاتی به مراکز رشد راه یابند. هر سال حدود ۸ تا ۰۱هزار دانشجو وارد دانشگاه تهران میشود که تنها برای ۰۱درصد آنها میتوانیم س//رمایهگذاری کنیم. این در حالی اس//ت که سیس//تم و ساختار رش//د این دانش//جویان فراهم اس//ت ام//ا بودجه دانش//گاه ب//رای حمایت از این دانش//جویان کافی نیست.

‹رشد‹۵۱‹تا‹۵۲‹درصدی ‹

حس//ن علمالهدی، رییس پ//ارک علم و فناوری خراسان رضوی رش//د بودجه سال ۶۹ پارکهای علم و فناوری را بین ۵۱ تا ۵2درصد دانس//ت و به گسترش صنعت گفت: با توجه به اینکه پارک علم و فناوری خراسان از س//الهای گذشته با کسری بودجه مواجه بود از اینرو بودجه این پارک نسبت به س//الهای قبل رش//د ۵۴درصدی داش//ته که مجموع مبلغ آن به ۵میلیارد تومان هم نمیرسد. با وجود رش//د بودجه نمیتوانیم اهداف مورد نظر را عملیاتی کنیم. همچنین برای رشد شرکتهای دانشبنیان بودجه برای دانش//گاهها مشخص شده و صندوقه//ای مختلف ازجمل//ه صندوق پژوهش و فن//اوری و صندوق نوآوری و ش//کوفایی نیز این شرکتها را حمایت میکنند. اغلب این صندوقها محدودیتی برای پرداخت تس//هیالت به شرکتها ندارن//د اما بودجه پارکهای علم و فناوری محدود به تامین هزینههای جاری، کارمندی و تاحدودی پرسنلی است.

‹دست ‹هبندی‹پار ‹کهای‹علم‹و‹فناوری‹ ‹

بابک مخت//اری، ریی//س پارک عل//م و فناوری خوزس//تان با اش//اره به اینکه بودج//ه پارکهای فن//اوری حدود 2درصد بودج//ه کل آموزش عالی اس//ت ب//ه گس//ترش صنع//ت گفت: هرچن//د بودجه علم و فناوری س//ال ۶۹ نسبت با س//ال ۵۹ با رشد همراه بوده اما مش//کل اساس//ی پارکهای عل//م و فناوری این اس//ت ک//ه پایه ضعیفی دارند و در صورتی که بودجه مشخصش//ده محقق ش//ود میتوان رش//د خوبی را ب//رای پارکهای علم و فن//اوری در نظ//ر گرف//ت. این در حالی اس//ت ک//ه تامین این مبلغ ازس//وی دول//ت ۰۰۱درصد نیست.

مختاری ب//ا بیان اینکه پارکهای علم و فناوری کشور به دو دس//ته تقسیم میشوند، تصریح کرد: دس//تهبندی پارکه//ای عل//م و فن//اوری به قبل و بع//د از س//ال ۸۸ برمیگردد پارکه//ای علم و فناوری که بعد از س//ال ۸۸ شکل گرفتهاند اغلب فضای الزم برای اس//تقرار ش//رکت دانشبنیان را ندارن//د و مهمترین مش//کل آنه//ا در نظر گرفتن فض//ای فیزیکی ب//رای آزمایش//گاهها، کارگاهها و م//کان اداری ب//رای پارکهاس//ت؛ ای//ن در حالی اس//ت ک//ه از س//ال ۰۹ به بع//د بودج//ه عمرانی ب//ه پارکه//ای علم و فن//اوری اختص//اص نیافته است.

محمد جعفر صدیق: دانشگاه تهران این ظرفیت را دارد که در سال از ۰۰۸ هسته تحقیقاتی حمایت کند حسن علمالهدی: بودجه پارکهای فناوری برای سال 96 بین 15 تا 25 درصد رشد داشتهاست

بابک‌مختاری

طیبه جهانبازی

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.