کسب‹مقام‹اول‹ایران‹در‹مسابقات‹جهانی‹محاسبات‹ذهنی‹ریاضی‹

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

مدیرعامل موسس//ه آموزشی نو اندیش//ان پرتو راه ابریشم ( یوسی مس) ایران اعالم کرد: ایران در مس//ابقات جهانی محاس//بات ذهنی ریاضی که در دوبی برگزار شد مقام اول جهان را کسب کرد.

به گزارش ایرنا، داود قریشی با بیان اینکه در بیست و یکمین دوره از مسابقات جهانی( )ucmas دوهزار و 2۰2 دانشآموز از ۳۳ کشور جهان حضور داش//تند، گفت: 2۶۱ دانشآموز تیم منتخب دانشآموز از استانهای مختلف کشور به این دوره از مسابقات اعزام شدند که با کسب ۹ مدال قهرمانی، ۰۷ رتبه اولی و ۹۶ رتبه دومی موجب شدند تا ایران مقام اول این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهد. رقابت دانشآموزان ایرانی در این دوره از مسابقات با وجود همه مشکالت و تحریمهای ایران بهویژه در بخش تجهیزات آموزشی قابل تقدیر است.

وی کسب این مقام جهانی را حاصل توکل دانشآموزان به خداوند، اعتمادبهنف//س، پش//تکار و بکارگیری نیروهای متخصص آموزش//ی ب//ا مدارک دانش//گاهی ذیربط در حوزه آموزش دانس//ت. با توجه به ش//رکت کشورهای برتر در مس//ابقات جهانی ریاضی فکر نمیکردیم دانشآم//وزان ایرانی رتبه اول جه//ان را از آن خود کنند و پیشبینی رتبه دوم و س//وم را در بیس//ت و یکمین دوره مسابقات جهانی کرده بودیم.

این مسئول با اش//اره به اینکه موسسه آموزشی نواندیشان پرتو راه ابریشم (یوس//ی مس) در تمام استانهای کشور دارای مرکز آموزش محاسبات ذهنی ریاضی است، خاطرنشان کرد: این مجموعه به دلیل زیرپوش//ش قرار دادن گروه س//نی ۵ تا ۳۱ س//ال بیشترین ارتباط را ب//ا آموزش و پرورش دارد بنابراین هم//کاری این نهاد فرهنگی نقش موثری در گس//ترش این مهارت ذهنی به دانشآموزان ایران اسالمی دارد.

مدیرعامل موسسه آموزشی نواندیشان پرتو راه ابریشم (یوسی مس) با اشاره به اینکه این مهارت موجب بهبود تمرکز و توانایی حل مسئله میش//ود، افزود: یوسی مس رشد تحصیلی و س//ایر مهارتها را برای زندگی روزمره دانشآموزان در پی دارد. محاس//بات ذهنی ترکیبی از یک ابزار تدریس باستانی (چرتکه) است که موجب بهبود مهارتهایی ازجمله مدیریت زمان، تمرکز و توانایی حل مسائل میشود به گونهای که دانشآموزان در مسابقات جهانی قدرت پاسخگویی به ۰۰2 سوال را در مدت ۸ دقیقه پیدا میکنند. از مجموع 2۶۱ دانشآموز منتخب کش//وری برای مسابقات جهانی محاس//بات ریاضی ۳۱ دانشآموز از استان البرز بودند.

قریش//ی در ادامه به آمار ۰۶ هزار نفری دانشآموزان شرکتکننده در کالسهای یوس//ی مس در ۴ س//ال گذشته در کشور اشاره کرد و یادآور شد: در آموزش این مهارت به دانشآموزان ایران ۳هزار نیروی متخصص فعالیت دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.