ایران عضو مرکز دادههای پراش پرتو ایکس شد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

با پذیرش درخواست عضویت عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران، جمهوری اس//المی ای//ران به عضوی//ت مرک//ز بینالمللی دادههای پراش پرتو ایکس درآمد.

ب//ه گزارش ایس//نا، جمهوری اس//المی ایران بهواس//طه پذیرش درخواست عضویت گلناز جوزانیکهن، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشکدههای فنی دانش//گاه ته//ران، از این پس به طور رس//می به جمع ۷۴ کش//ور عضو مرکز بینالمللی دادههای پ//راش پرتو ایکس )ICDD( پیوست.

ای//ن مرکز که ابتدا در س//ال ۱۴۹۱می//الدی به صورت کمیته مش//ترک آنالیزهای ش//یمیایی به روش پراش پرتو ایکس تاسیس شد از سال ۱۶۹۱میالدی به کمیته مشترک اس//تانداردهای پراش پرتو ایک//س JCPDS تغییر نام داد و از س//ال ۸۷۹۱میالدی نیز با ن//ام فعلی خود یعنی مرکز بینالمللی دادههای پراش پرتو ایکس )ICDD( در جهان شناخته میشود.

هدف این مرکز که سازمانی غیرانتفاعی و غیردولتی است جمعآوری، ویرایش، انتش//ار و توزی//ع دادههای پراش پرتو ایکس مواد بلورین به ص//ورت فایلهای پراش پرتو ایکس )PDF( اس//ت که تفس//یر نمودارهای پ//راش پرتو ایکس )XRD( در سراسر جهان بهوسیله آنها انجام میشود.

ای//ن مرکز ۰۱۳ عضو فعال، ۵۱ عضو وابس//ته و ۷۱ عضو دانش//جویی دارد که از پاییز امس//ال با پذیرش درخواست عضوی//ت دکتر گلن//از جوزانیکه//ن، عضو هی//ات علمی دانشگاه تهران برای نخس//تین بار جمهوری اسالمی ایران نیز بهعنوان چهل و هش//تمین کشور به عضویت این مرکز بینالمللی درآمد.

براس//اس اع//الم روابط عمومی دانش//گاه ته//ران، گلناز جوزانیکهن بهعنوان نخس//تین ایرانی عض//و این مرکز از س//ال ۹۰۰2میالدی در آن فعالیت داشت و با این مصوبه، عضویت وی و دانش//گاه تهران ب//ه صورت عضو فعال تغییر یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.