رشد ۰2 برابری قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه دزفول

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

معاون پژوهش و فناوری دانش//گاه صنعتی جندیشاپور دزفول از رش//د ۰2 برابری قراردادهای پژوهش//ی ارتباط با صنعت این دانشگاه نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: در س//ال ۵۹ بیش از یک میلیارد تومان قرارداد پژوهشی با سازمانها و صنایع مختلف منعقد شده است.

به گزارش ایسنا، حبیباهلل عباسی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی دزفول در س//ال ۵۹ نسبت به سال گذشته از نظر حج//م قراردادهای پژوهش//ی ارتباط با صنعت رش//د ۰2 برابری داش//ته، اظهار کرد: سال گذشته حجم قراردادهای پژوهشی بروندانش//گاهی حدود ۰۶میلیون تومان بود که امسال با رش//د قابل توجهی به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با اش//اره به افزایش تعداد ای//ن قراردادها به بیش از ۰2 قرارداد در یکس//ال گذش//ته اف//زود: در این مدت هم تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه که وارد مقوله ارتباط با صنعت شدند افزایش یافت و هم حجم و مبلغ قراردادهای پژوهشی دانشگاه رشد کرد و از این نظر درصدد هستیم در یک افق 2 تا ۳ س//اله از دل ای//ن قراردادها حداقل ۳ تا ۵ شرکت دانشبنیان ایجاد کنیم.

معاون پژوهش و فناوری دانش//گاه صنعتی جندیشاپور دزف//ول با بیان اینک//ه از این نظر جهش بس//یار خوبی در دانشگاه ایجاد شد، ادامه داد: همچنین در حال رایزنی برای انعقاد تفاهمنامههای بیش//تر ازجمله با ش//هرداری دزفول، س//ازمان نظام مهندسی و دانش//گاه علومپزشکی هستیم و با مذاکرات انجامشده بهزودی یکی از طرحهای مشترک با دانشگاه علومپزشکی دزفول عملیاتی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.