«ایرانساخت»، گامی برای کارآفرینی و رشد کسب و کار

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

مدیر گروه اقتصاد و جامعه ش//بکه ۵ س//یما معتقد است: جش//نواره ملی فرهنگی هن//ری «ایرانس//اخت» میتواند موانعی که در حوزه کارآفرینی وجود دارد را از سر راه بردارد و به رشد کسبوکار کمک کند.

به گزارش ستاد خبری جشنواره «ایران ساخت»، مهدی خلجی، مدیر گروه اقتصاد و جامعه ش//بکه ۵ سیما درباره کمک رس//انهها و فضای مجازی ب//ه تبلیغات محصوالت دانشبنیان داخلی گفت: فضای مجازی یک رسانه مکمل در کنار رس//انههای دیگر اس//ت و از آنجا که این رس//انه مناب//ع خ//ودش را دارد و امکاناتش اع//م از تصویر و صدا قابلیت آرش//یو دارد، میتواند تاثیر زی//ادی در این حوزه داشته باشد.

خلج//ی درب//اره س//ازوکارهای نشانس//ازی محصوالت دانشبنیان ایرانی با بهرهمندی از رس//انهها و فضای مجازی ابراز کرد: نشانس//ازی تخصص افرادی که در حوزه برندیگ کار میکنند را طلب میکند و باید کس//ی که با مولفههای استاندارد نشانسازی آشنایی دارد در اینباره اظهارنظر کند اما رسانه و فضای مجازی میتواند یک محصول دانشبنیان را به یک نش//ان تجاری تبدیل کند. اگر تولید محتوا درباره آن محصول درس//ت انجام و خوب هم در رس//انهها منتشر شود، نتیجه خوبی حاصل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.