زنان سوار بر لکوموتیو تولید ملی

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹آیین‹«یلدا‹تا‹نوروز»‹برای‹حمایت‹از‹خرید‹کاالهای‹ایرانی

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

اقتص//اد ای//ران برای خروج از رک//ود اقتصادی چارهای جز فعالسازی تقاضا ندارد که بخشی از این نیاز با ایجاد رونق در بخشهای اثرگذار همچون مس//کن، خودرو ...و محق//ق میش//ود و بخش دیگر نیز در مب//ارزه با قاچاق و کمپی//ن حمای//ت از تولید مل//ی نهفته اس//ت. از اینرو نخس//تین کمپین حمایت از کاالی ایرانی با رهبری زنان در مراس//می با عنوان «یلدا تا نوروز» آغاز ش//د تا س//وت لکوموتیو تولید ملی به صدا درآید. این رویکرد از دیدگاه کارشناس//ان در صورت//ی که موفقیتآمیز اجرا ش//ود تا ۰۳درص//د نیز میتواند به مص//رف کاالهای ایرانی کمک کند هرچن//د پیروزی این کمپین به مولفههای زیادی از تولید تا بازار بس//تگی دارد و باید ضمن ارتقای کیفیت به همراهی رسانهها و فرهنگسازی تولید نیز توجه کرد.

مراس//م از یلدا تا نوروز که در روز نخس//ت دی امس//ال ازس//وی کمیته زنان خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار ش//د با هدف ترغیب زنان به خرید کاالهای ایرانی آغاز شد. درحالحاضر از نگاه صنعتگران مهمترین مشکل تولید کشور پدیده شوم قاچاق است که در دوره تحریمها ب//ه کمک رکود اقتصادی توانس//ته بودند تا ۰۴درصد به تولید ملی آسیب بزنند زیرا بسیاری از کارخانههای ایرانی با از دست دادن بازار تنها برای ماندن میزان تولید خود را تا بیش از ۰۴درصد کاهش دادند و حتی در برخی موارد بسیاری از آنها برای رقابت با کاالهای قاچاق که به نوعی بدون پرداخت تعرفه و هزینه گمرکی وارد بازار میشدند مجبور به کاهش کیفیت محصوالت خود ش//دند و برخی دیگر از نش//انها همچون «ارج» نیز گرچه با کاستیهای مدیریتی و بیتوجهی به تغییرات فناوریهای روز از قافله تولید بازماندند اما بیتردید بخش//ی از آس//یبها ناشی از اش//باع ب//ازار از کاالهای قاچاق بود. دولت امس//ال بحث مب//ارزه با قاچاق را جدی گرفت و برگزاری نمایش//گاهها و جش//نوارههای تولید نیز کمک کرد تا خریداران ایرانی با محصوالت داخلی بیش//تر آش//نا شوند. در گفتوگویی که با تولیدکنندهها در نمایش//گاه لوازمخانگی در مصلی داشتیم آنها معتقد بودند که مبارزه با قاچاق تا ۰۲درصد در تقویت تولید ملی نقش داشته اما بهطور قطع این تنها موضوع نیست و تولیدات داخلی باید بتوانند با محصوالتی که به طور رس//می وارد میش//وند رقابت کنند. بسیاری از محصوالت خارجی لوازمخانگی و منس//وجات وارداتی نمونه داخلی دارند که دولت با اعمال تعرفه مناسب و در نظر گرفتن عرضه و تقاضا بازار را تنظیم میکند. هرچند بای//د این واقعیت را در نظر گرفت که تولید ملی هیچگاه با حصارکش//ی به دور مرزهای کش//ور تقویت نمیش//ود بلک//ه از طری//ق رقابت با تولی//دات خارجی و تالش برای ارتقای فناوری و جلب رضایت مش//تری در ارائه خدمات و گزینهه//ای جدی//د میتواند راه خود را ب//رای ورود به بازارهای خارجی بگشاید.

‹رویکرد‹تغییر ‹

مراس//م یل//دا تا نوروز ک//ه عصر چهارش//نبه با حضور کارآفرین//ان و وزی//ر صنعت، معدن و تجارت برگزار ش//د تالش//ی برای نمای//ش نقش زنان در اقتصاد کش//ور بود. زی//را محمدرضا نعمتزاده در س//خنرانی خود به اهمیت تالش زنان از دوران جنگ تا س//ازندگی پرداخت و گفت: امروز اقتصاد کش//ور در ش//رایطی است که حمایت زنان از تولی//د را میطلب//د و آنان با خری//د کاالی ایرانی عالوه ب//ر اینکه به اش//تغالزایی کمک میکنن//د در ایجاد رونق اقتصادی نیز س//هیم خواهند بود، هرچند این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که زنان امروز در صنعت «آیتی» ب//ه دلی//ل ویژگیهای این حرفه ب//ه موفقیتهای خوبی دست یافتهاند و با این رویه حضور زنان در اقتصاد هر روز چش//مگیرتر خواهد ش//د و حتی در عرصههای مدیریتی اثرگذاری خوبی داشتهاند.

نماین//ده مردم تهران در مجلس ش//ورای اس//المی در مراس//م یلدا تا نوروز ب//ا اعالم اینکه ب//رای تقویت تولید هم//ه ما باید رویک//رد جدیدی را دنب//ال کنیم گفت: نه تنها مصرفکنندهها بلک//ه تولیدکنندهها نیز این رویه را باید دنبال کنند. درحالحاضر با ناهماهنگی رس//انههای داخلی مواجه هس//تیم از اینرو یکی از مش//کالت کنونی دسترسی نداشتن زنجیره تولیدکنندگان به رسانه حامی است تا بتواند نمایشگاهها و محصوالت را معرفی کند. این هزینههای باالی تبلیغاتی باعث شده که اگر تولیدکننده لوازمخانگ//ی با وانت نمون//های از محصول خود را رایگان در خیابانه//ا توزیع کند ب//ا اینکار ضمن اینکه تبلیغات اثرگذارت//ری انجام داده نس//بت ب//ه هزینههای تبلیغاتی امروز نیز بار مالی کمتری خواهد داشت.

س//هیال جلودارزاده با تاکید بر اینکه برای خرید کاالی ایران//ی باید هماهنگ عمل کنی//م افزود: خرید محصول ایرانی ضمن حفظ اش//تغال به کشور نیز کمک میکند. در این مس//یر ارتباط اتحادیههایی که کارخانههای آنها در حال تعطیلی است با وزارتخانهها و مجلس میتواند در راستای همکاری به حمایت از تولید ختم شود. همچنین زنان ایرانی با خرید خود از تولید ملی حمایت میکنند و اگر در ارتباط با رس//انهها و صداوسیما اعالم کنند خرید محص//والت ایران//ی را در اولویت خود ق//رار دادهاند گام مثبتی برای موفقیت این طرح خواهد بود.

بهروز فروتن، کارآفرین نمونه با اشاره به اینکه صنعت ای//ران درحالحاضر با بیماری رکود مواجه اس//ت گفت: بهط//ور قطع حمایت زن//ان از محصوالت ایرانی میتواند بخش//ی از مشکل تقاضا را حل کند اما باید توجه داشت که زنان وقتی از محصولی حمایت میکنند که باکیفیت باش//د. این رویکرد س//الها پیش در کشورهای آلمان و ژاپ//ن نی//ز به اج//را درآمد و مردم این کش//ورها آنقدر از محص//والت داخل//ی خود مص//رف کردند ت//ا تولید نیز باکیفیتتر شد.

‹اث/ر‹۰۳‹درص/دی‹خری/د‹کاالی‹ایرانی‹بر‹ ‹ تولید

ی//ک عضو هیاتمدیره خان//ه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگ//و با گس//ترش صنعت درب//اره نقش زنان در تقاض//ای محصوالت ایرانی گف//ت: ابتدا باید توجه کنیم در خری//د محص//والت خانگی نقش م//ادران و زنان زیاد اس//ت و درحالحاض//ر بهدنبال ارزیاب//ی پژوهش آن نیز هس//تیم تا آمار دقیقتری بهدس//ت آوری//م. با این حال اگ//ر زنان به طور جدی وارد عرص//ه حمایت از محصول ایرانی شوند میتوانند این رویکرد را در فرزندان خود نیز فرهنگس//ازی کنند اما مشکل این است که امروز دیده میش//ود ایرانیها از بین دو محصول با شرایط کیفیت و قیمت مشابه محصول خارجی را در اولویت قرار میدهند و ما باید هماکنون این مشکل را حل کنیم و مردم اگر دو کاالی ایرانی و خارجی دارای ویژگیهای مشابه هستند باید کاالی ایرانی را ترجیح دهند.

آرمان خالقی افزود: در برخی موارد ممکن است کاالی ایران//ی و خارجی از نظ//ر رتبه مصرف انرژی، کیفیت ...و مش//ابه و تنها در طراحی متفاوت باش//ند و این ویژگی به ق//دری در مصرف اثرگذار نیس//ت که کاالی خارجی در اولوی//ت ق//رار گیرد. هرچند ام//روز در صنایع غذایی مش//کلی نداریم و بیش//تر در منس//وجات و لوازمخانگی کاالی خارج//ی در اولویت قرار میگی//رد که این آمار از آنجا نشات میگیرد که در لوازمخانگی با در نظر گرفتن قاچاق و واردات رس//می نزدی//ک به ۰۶درصد بازار ایران از کاالی خارجی اش//باع شده و برای صنعت نساجی این آمار ۰۴درصد است.

او ب//ا بی//ان اینکه حمای//ت از تولید داخل//ی واردات را هی//چگاه به صفر نمیرس//اند تصریح ک//رد: بهطور قطع اثرگ//ذاری این کمپین اگر کاه//ش ۰۱درصدی واردات باش//د یک موفقیت به شمار میرود اما اگر بهطور جدی این طرح اجرا ش//ود و بهطور میانگین ارزیابی ما از بازار داخلی سهم ۰۵درصدی کاالهای خارجی باشد میتوانیم تا ۰۳درصد تقاضای محصوالت داخلی را افزایش دهیم.

خالق//ی با تاکید بر اینکه مهمتری//ن اثر این طرح این اس//ت که با خرید لوازمخانگی داخلی مصرف مواد اولیه داخلی همچون ورق، مس، پالس//تیک، چرم، محصوالت پتروش//یمی، الکترونیک ...و افزای//ش مییابد گفت: این ط//رح یک اثر مل//ی دارد و چرخه تولید رونق مییابد که شامل تامینکننده مواد اولیه میشود تا شرکتهایی که خدمات پس از فروش ارائه میدهند فعال شوند بنابراین باید طرح خرید از کاالی ایرانی را یک رویکرد ملی دانست که لکوموتیو تولید را به حرکت درمیآورد.

مدیر تحریریه: مهدی اسحاقیان صنعت کالن: حامد شایگان صنعت زیرساخت: امیرحسن مهرزاد صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی: زینب عبدی خودرو: میترا ممسنی عکس: مهدی کاوهای ویرایش: حسین شیرازی تلفن: 82190 - فکس: 88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 تلفن سازمان آگهیها: 88722732-3 فکس سازمان آگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نش/انی: ته/ران، خیاب/ان قائ/م مق/ام فراهان/ی کوچه آزادگان شماره 26 -کد پستی 1586733811 روابط عمومی:

امور استانها: چاپ: شرکت چاپ رواق روشنمهر 64097

آرمان خالقی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.