نگاهی به تالشهای جعفر اخوان در بخش

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

نام اخوان با مونتاژ نخستین ماشینهای جیپ (در اواخر دهه )30 گره خورده است. با تاسیس کارخانه جی/پ در س/ال ‪11( 1338‬ س/ال پیش از تاس/یس ذوبآهن و 59 س/ال پس از ورود نخس/تین خودرو به ایران) مونتاژ نخستین ماشین در کشور ما شکل گرفت.

اخ//وان بنی//اد خیریهای تاس//یس نکرد اما در بخش//ی از اس//ناد باقیمان//ده از وی به نمونههای//ی از فعالیتهای خیریهاش اشاره شده است. اخوان در 8۲ بهمن ‪۳ ۰۴۳۱،‬ دس//تگاه اتومبیل جیپ ویلز را به وزارت بهداری و در ۵۱ اسفند همان س//ال دو دستگاه جیپ ویلز اتاق کالسکهای ب//ه وزارت فرهن//گ هدی//ه داد. وی در ۱۳ خرداد ۱۴۳۱ به وکال//ت از وراث مرحوم احمد اخوان (پدر همس//رش) ملک امیریه را ب//رای مریضخانه به وزارت بهداری واگذار کرد. در ۱۲ ش//هریور ۱۴۳۱ یک دستگاه آمبوالنس برای کمک به زلزلهزدگان بوئینزهرا به ش//یر و خورشید سرخ ای//ران اعطا کرد. همچنین در 8۲ خ//رداد 9۴۳۱ مبلغ ۵ میلیون ریال به س//اخت آزمایش//گاه و موسسات آموزشی فرح اختصاص داد.

ق//درت مالی اخوان ناش//ی از ث//روت خانوادگی، تالش منظم، هدفمند و طوالنیمدت و بهرهمندی از موقعیتها و روابط وی بود که زمینه انباش//ت ثروت را برایش فراهم ک//رد. اس//تفاده از موقعیته//ای اجتماع//ی و خانوادگی خود، س//رمایهگذاری در موقعیتهای مناسب، پیشبینی تح//والت اقتصادی آینده و تخصی//ص منابع در آن زمینه نق//ش موثری در گس//ترش ثروت وی ایفا ک//رد. با اینکه تحصیالت دانشگاهی نداشت اما با زبان انگلیسی آشنا بود به گونهای که مشکلی با شرکای خارجی نداشت.

هوش//نگ انصاری (وزیر اقتصاد ای//ران در دهه ۰۵) در دوره نوجوان//ی (ده//ه ۰۲ و ۰۳ شمس//ی) در ژاپن اقامت داشت. وی با حمایت محمد نمازی در آنجا رشد کرد و به اروپا و امریکا اعزام ش//د تا عالوهبر زبان ژاپنی، انگلیسی را هم بیاموزد. هوشنگ انصاری در ژاپن برای جعفر اخوان و محمد نمازی کار میکرد.

موقعی//ت اقتصادی اخ//وان بهگونهای ب//ود که همچون بس//یاری از ثروتمندان محل س//کونت خ//ود را در اوایل دهه ۰۴ (س//ال ۴۴۳۱) به شمال تهران منتقل کرد و در تجریش، چهارراه پس//یان خانه بزرگی س//اخت. همچنین خانهای در پاریس برای اس//تراحت، درمان و کار داش//ت. آنه//ا به صورت فردی و جمعی ب//ه پاریس میرفتند. یک بار که همس//رش در پاریس بود از وی خواست یا به ایران بیاید یا تا تیر منتظرش باشد تا با همدیگر از پاریس برای کار به امریکا بروند.

تحصیل فرزندان در س//وئیس، امکان اس//تفاده از مراکز بهداش//تی آنج//ا را برای درم//ان بیماری فراه//م کرد. در ش//هریور 9۴۳۱ اضاف//هوزن داش//ت. ب//ه دلی//ل بیماری س//تونفقرات ۳هفت//ه در یکی از بیمارس//تانهای زوریخ بس//تری ش//د و ۳ کیلو وزنش را کم کرد. در همین زمان س//یگار را نیز ترک کرد. در آس//تانه ۰۶ س//الگی به دلیل شرایط سنی و پیرچشمی از عینک استفاده کرد.

اخوان در سالهای ۴۲۳۱-۳۲۳۱ (حدود ۴۳ سالگی) با فروغالزم//ان، دختر احمد اخوان (تاجر و نماینده مجلس) ازدواج کرد. همس//رش در نیمه فروردی//ن ۵۲۳۱ (بعد از جن//گ جهانی دوم) از راه بغ//داد و مصر برای درمان عازم فرانسه شد

منبع: کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.