بخش خصوصی در جایگاه متهم و مطالبهگر

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

براساس برآوردها و به گفته وزیر نیرو، ایران نیازمند ۷۴تا ۰۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق در ۰۱ س//ال آینده و تا پایان برنامه ۵س//اله هفتم توس//عه اس//ت، مقداری که برخی از کارشناس//ان آن را به ش//رط توجه به صادرات برق و نیاز منطقه، ناکافی میدانند. ایران درحالی توانایی تولید برق مورد نیاز خود را دارد که برخی از کشورهای منطقه هنوز به این توان دست نیافتهاند. این به معنای دیگر، یعنی فرصتی برای صادرات برق به کشورهای منطقه و افزایش س//ودآوری وجود دارد که ایران با صادرات انرژی میتواند ظرفیت گستردهای برای افزایش درآمدهای غیرنفتی ایجاد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.