صادرات انفرادی آفت بازار صنایع کوچک

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

رونقبخش//ی به تولید، یک بس//ته حمایتی اس//ت که در حوزه صنایع کوچک و متوس//ط محدود به ارائه تس//هیالت نیست و ش//امل واگذاری زمین به واحدهای صنعت//ی جدید، ب//ه بهرهبرداری رس//اندن صنایع جدید و فعالس//ازی واحدهای صنعتی زیر ظرفیت واقعی نیز میش//ود. به گفته مس//ئوالن، همزمان با رسیدگی به این 3طرح، از خوش//ههای صنعتی و کنسرسیومهای صادراتی که امسال شکل گرفته برای حضور در کشورهای خارجی نیز حمایت میشود.

یکی از مشکالتی که هماکنون در صادرات کشور خودنمایی میکند، صادرات کاال به صورت انفرادی است که این شرکتها بعد از مدتی توانایی تامین کاال به صورت بلندمدت را در بازار بینالمللی نداش//ته و از چرخه صادرات خارج میش//وند. با این حال، احمد جوانمردی، مدیر توس//عه بازار و امور بینالملل سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران از شناسایی ۰6 کنسرس//یوم صادراتی از خوشههای صنعت//ی برای توس//عه پایدار صادرات در کش//ور خبر داد و گفت: کنسرس//یوم به مش//ارکت و اتحاد دو یا چند ش//رکت همگن گفته میشود که برای رسیدن به یک هدف (صادرات) همکاری میکنند.

به گفته جوانمردی، با شناس//ایی و ایجاد کنسرس//یوم صادراتی در خوش//ههای صنعتی مختلف در کش//ور، گامی مهم در توس//عه پایدار و منسجم صادرات کشور برداش//ته خواهد شد. همچنین فرصتهای سرمایهگذاری در حال شناسایی است و پ//س از تهیه و مطالعه امکانس//نجی فن//ی، مالی و اقتصادی، ای//ن فرصتها به کش//ورهای مختلف، هیاتهای خارجی و س//رمایهگذاران ارسال میشود بنابراین ش//رکتهایی که عالقهمند به داش//تن ش//رکای خارجی در تولید و داش//تن بازار هستند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.