جریمه خودروسازان تالفی چین برای امریکا

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

برنام//ه چین برای تنبیه خودروس//از امریکایی بهدلیل سیاس//ت تثبی//ت قیمتها به خوبی نش//ان میدهد که اگ//ر دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب امریکا، بخواهد به چند دهه روابط بین دو کشور پایان دهد، پکن میتواند تالفیکننده خوبی باشد.

ادعای ترام//پ مبنی بر اینکه امریکا نیازی به پذیرش سیاس//ت تایوان بهعنوان بخشی از «چین واحد» ندارد، ممکن است پایههای رواب//ط بی//ن دو اقتصاد ب//زرگ حال حاض//ر جه//ان را بلرزاند. در سالهای اخیر روابط اقتصادی دو کشور گسترش پیدا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.