نوسان ارز؛هیجان روانی یا تبانی تشدید‹رکود‹با‹افزایش‹پایدار‹نرخ‹ارز

با‹توجه‹به‹لزوم‹ورود‹دولت‹به‹بازار‹ارز‹برای‹تنظیم‹نرخ‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

فراز و نشیبهای بازار ارز این روزها فضای اقتصادی کش//ور را از آرام//ش خ//ارج کرده و با گذش//ت ن//رخ ارز از 4ه//زار تومان رکوردشکنیهای جدیدی در این بازار به ثبت رسیده اس//ت. در چنین مواقعی که فض//ای اقتصادی با تنش روبهرو میش//ود تحلیلها و پیشبینیهای متفاوتی از وضعیت بازار ارائه میش//ود که هرک//دام تاثیر مختلفی بر فضای کس//بوکار و وضعیت صنایع خواهد گذاشت. اقتصاددان//ان نوس//انات ن//رخ ارز را مقطعی و ناش//ی از افزایش تقاضا به دلیل س//فرهای سال نو میالدی و جو روان//ی انتخابات امریکا میدانند اما صنعتگران معتقدند ک//ه این افزایش ن//رخ مصنوعی بوده و ناش//ی از تبانی ش//رکتهای پتروش//یمی و کمبود عرض//ه ارز به بازار است تا ثبات بازار را برهم زنند؛ تحلیلهایی که هرکدام تبعات مثبت و منفی برای تولید خواهد داشت.

مطابق آخرین آمار سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران در 8 ماه س//ال جاری س//هم کاالهای واس//طهای ب//ه میزان 20 میلیون و 2 ه//زار تن و به ارزش 17 میلی//ارد و 834 میلی//ون دالر ب//ود که از نظر وزنی 93 درصد و از لحاظ ارزشی 68 درصد از مجموع واردات را در برگرفته است. عالوه بر این سهم کاالهای س//رمایهای 599 ه//زار تن ب//ه ارزش 6 میلی//ارد و 412 میلی//ون دالر بوده که از نظ//ر وزنی 3 درصد و از نظر ارزش//ی 22 درص//د واردات ای//ن دوره را از آن خ//ود س//اخته اس//ت بنابراین حدود 09درصد ارزش واردات کش//ور در زمینه کاالهای واس//طهای و سرمایهای بوده و این نش//ان از تاثیر باالی نوس//انات نرخ ارز بر قیمت تمامش//ده محصوالت صنعتی دارد و درنهایت منجر به افزای//ش قیمت محصوالت خواهد ش//د. در صورتی که افزایش نرخ ارز مقطعی و ناش//ی از حباب قیمت باش//د افزای//ش ن//رخ ارز میتواند به دلیل ج//و روانی افزایش قیمت محصوالت در آینده موجب رونق در بازار شود اما در صورت استمرار وضعیت کنونی و افزایش پایدار نرخ ارز با توجه به س//طح رفاه عمومی اندک رونق به وجود آم//ده در ب//ازار نیز از بین خواهد رفت و رکود تش//دید خواهد ش//د. بنابرای//ن دولت میتواند ب//ا اختصاص ارز دولتی به تولیدکنندگان برای واردات کاالهای واسطهای ضمن تزریق ارز بازار و کاهش نرخ موجب کاهش قیمت تمامشده صنایع نیز شود.

‹رونق‹بازار‹در‹کوتا ‹همدت ‹

اصغر پورمتین، اقتص//اددان و عضو هیات علمی بازار س//رمایه و مال//ی مرک//ز پژوهشهای مجلس ش//ورای اسالمی در گفتوگو با گسترش صنعت در تحلیل دالیل افزای//ش نرخ ارز و تاثیر آن بر رکود بازار معتقد اس//ت؛ نرخ ارز پس از مدتی کاهش پیدا خواهد کرد و این امر موجب رونق بازار خواهد ش//د. وی در اینباره گفت: از آنجا که جو روانی ناش//ی از افزایش نرخ ارز این تصور را ب//ه وجود میآورد که به زودی ش//اهد افزایش قیمتها خواهیم بود،مردم خریدهای خود را سریعتر و به میزان بیشتر انجام میدهند به همین دلیل افزایش نرخ ارز در بازه زمانی کوتاهی میتواند منجر به رونق در بازار شود اما این افزایش نرخ ارز مقطعی است و پس از مدتی نرخ ارز کاهش پیدا خواهد کرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه نوس//انات نرخ ارز جز در موارد خاص//ی روی قیمت محص//والت تاثیری نخواهد گذاشت اظهارکرد: نوسانات اخیر نرخ ارز با جری//ان نرخ ارز در دول//ت نهم و دهم متفاوت اس//ت؛ آن زمان مبادالت ارز 20 تا 25 درصد هزینه داش//ت و افزایش نرخ نی//ز پایدار بود اما نوس//انات اخیر ناش//ی از افزای//ش تقاضایی اس//ت که هر س//ال ب//ا افزایش س//فرهای خارجی ب//ه وجود میآی//د و ب//ه طور معمول س//فارشهای کاال و گشایش اعتبارات نیز در همین ایام انجام میشود از سوی دیگر بار روانی انتخابات امریکا و تنشها بر س//ر برجام نیز این موضوع را تشدید کرده و باعث شده که نرخ ارز افزایش پیدا کند.

‹تولیدکنندگان‹صبر‹پیشه‹کنند ‹

پورمتین با بیان اینک//ه افزایش 10 درصدی نرخ ارز طبیعی اس//ت، افزود: افزایش بیش از 01درصد مقطعی اس//ت و پس از مدتی کاهش پیدا خواهد کرد بنابراین نرخ دالر بین 3700 تا 3800 تومان خواهد ماند. دولت نی//ز نرخ ارز آزاد را در بودجه 96 حدود0093 تومان در نظر گرفته که براس//اس تورم این افزایش 10 درصدی طبیعی خواهد بود.

عض//و هی//ات علم//ی ب//ازار س//رمایه و مال//ی مرکز پژوهشه//ای مجلس ش//ورای اس//المی ب//ا توصیه به صاحبان صنای//ع برای صبر در خری//د مواداولیه گفت: در ای//ن مواقع صاحبان صنایع با عجل//ه در خرید مواد اولیه و ماشینآالت و گشایش اعتبارات به حباب قیمت دامن میزنند بنابراین صنعتگران باید در این مواقع صبر پیشه کنند تا بازار به حالت عادی خود برگردد.

‹تبانی‹پتروشیم ‹یها‹برای‹کمبود‹عرضه ‹

در تحلیل مطرحش//ده صنعتگران نس//بت به فضای اقتصادی به وجود آمده ابراز نگرانی بیش//تری میکنند و افزای//ش ن//رخ ارز را مصنوعی میدانن//د. محمدرضا مرتض//وی، دبی//رکل خانه صنع//ت، مع//دن و تجارت ای//ران در گفتوگو با گس//ترش صنعت معتقد اس//ت: افزای//ش نرخ ارز ناش//ی از افزایش تقاضا نیس//ت بلکه این امر به دلیل کمبود عرضه از س//وی پتروش//یمیها رخ داده اس//ت. مرتضوی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز طبیعی نیس//ت، گفت: تقاضا برای ارز چندان تغییر نکرده و س//الهای گذشته نیز همین روال وجود داشته اس//ت. آنچه بازار را دچار تن//ش کرده کمبود عرضه ارز در ب//ازار اس//ت. دولت به تعهد خود نس//بت به افزایش نرخ ارز دولت//ی از 2500 تومان به 3300 تومان عمل و رشد 30 درصدی متناسب با تورم این 3س//ال را پیادهسازی کرده اما از آنجا که ورود ارز برای ش//رکت پتروشیمی بدون هزینه انجام میشود نباید در نرخ ارز آزاد شاهد افزایش قیمت باشیم. بخشی از عرضه ارز از سوی دولت و بخشی بهوسیله پتروش//یمیها و ص//ادرات میعانات گازی انجام میشود. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تج//ارت ایران با بیان اینکه افزایش نرخ ارز ناش//ی از تبانی ش//رکتهای پتروشیمی اس//ت گفت: از آنجا که ورود ارز بدون هزینه انجام میش//ود بنابراین عرضه ارز باید در بازار بیش//تر ش//ود اما این اتفاق نیفتاده و ریشه آن ب//ه رفتار کس//انی که به ص//ادرات میعانات گازی و پتروشیمی دسترسی دارند برمیگردد.

‹تشدید‹رکود‹با‹افزایش‹پایدار‹نرخ‹ارز ‹

مرتض//وی با بی//ان اینکه دولت موظف اس//ت جلوی هرگونه افزایش مصنوعی نرخ ارز را بگیرد،افزود: برخی گم//ان میکنند که ای//ن افزایش قیم//ت عاملی برای رونق ب//ازار خواهد بود اما با توجه ب//ه رکود موجود در بازار افزای//ش نرخ ارز تمام تالش دولت برای رونقی که در م//اه اخیر به وج//ود آمده را از بی//ن خواهد برد. در حال حاضر س//طح درآمد مردم محدود شده و افزایش قیمتها منجر به رکود بیش//تر خواهد شد. در چند ماه اخیر وضعیت بازار و تولید منظم ش//ده و رکود کاهش پیدا کرده است. ایجاد تنش در بازار و تزریق منابع مالی مردم به بازار ارز آرامش فضای اقتصادی را برهم خواهد زد و دس//تاوردهای دول//ت را از بین میبرد. وی با بیان اینک//ه دولت با تزریق ارز بانکی ب//ه صنایع میتواند در یک هفته نرخ ارز را به قیمت گذش//ته بازگرداند، اظهار ک//رد: دولت اگر تا پایان س//ال 4 ت//ا 5 میلیارد دالر به واردات کاالهای واس//طهای اختصاص دهد در کمتر از یک هفته وضعیت بازار از تنش خارج خواهد شد. دولت تا پایان سال هم به ارز نیاز دارد و هم به ریال که برای ای//ن منظور به جای تزریق ارز به ب//ازار آزاد میتواند از طریق ارائه حواله بانکی برای واردات کاالهای واسطهای و س//رمایهای به تولیدکنندگان نرخ ارز را متعادل کند. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره تاثیر نرخ ارز ب//ر صنایع گفت: واردات مواد اولیه واس//طهای ح//دود 18 میلی//ارد دالر اس//ت که در مقاب//ل اقتصاد 500 میلیارد دالری کش//ور رقم چندان قاب//ل توجهی نیس//ت بنابراین نمیتوان گفت بیش//تر صنایع کش//ور وابس//ته به واردات مواد اولیه هس//تند به طور مثال صنای//ع غذایی به جز روغ//ن و خوراک دام وابس//تگی چندانی ب//ه منابع ارزی ندارند. صنایع پاییندس//تی پتروشیمی، چرم، سیمان و ... وابستگی به ارز ندارند بنابرای//ن نمیتوان گفت افزایش نرخ ارز بر تمام محصوالت صنعت//ی تاثیرگذار خواهد بود. بنابر این گزارش، با توجه به تحلیلهای ارائهشده در صورت آنک//ه وضعیت افزایش نرخ ارز ادام//ه پیدا کند و دولت اقدامی در جهت تنظیم بازار انجام ندهد ممکن اس//ت با تش//دید رکود دس//تاوردهای 10 ماه اخیر برای رونق تولید تح//ت تاثیر قرار گیرد. درنتیج//ه دولت میتواند با اختص//اص ارز بانکی به تولیدکنندگان با یک تیر، دو نش//ان بزند و ضمن تنظی//م بازار و کاهش ن//رخ ارز از حرکت س//رمایه به س//مت بازار ارز جلوگیری کند و در عین حال به تولیدکنندگان نیز در راس//تای خرید مواد اولیه و کاهش قیمت تمامشده کمک کند.

اصغر پورمتین: افزایش بیش از 01درصد مقطعی است و پس

از مدتی کاهش پیدا خواهد کرد محمدرضا مرتضوی: دولت اگر تا پایان سال 4 تا 5 میلیارد دالر به واردات کاالهای واسطهای اختصاص دهد در یک هفته بازار از تنش خارج میشود

سیدمحمدحسن سیدزاده

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.