ترکیب‹اعضای‹شورای‹پول‹و‹اعتبار‹تعیین‹شد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

نمایندگان مجلس ش//ورای اس//المی در ادامه بررسی الیحه برنامه شش//م توسعه، ترکیب اعضای ش//ورای پول و اعتبار را تعیین و ریاست آن را به رییس کل بانک مرکزی واگذار کردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز شنبه ماده 16 الیحه برنامه ششم توسعه با 125 رای موافق، 16 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به این شرح تعیین شد: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه کش//ور یا معاون وی، دو تن از وزیران به انتخاب هیات وزیران، وزی//ر صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارش//ناس و متخصص پولی و بانکی به پیش//نهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اس//المی ایران و تایید رییسجمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی ایران، رییس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی(هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

در تبصره1 این ماده نیز ریاس//ت ش//ورا برعهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

نمایندگان مجلس در تبصره 2 نیز مصوب کردند که هریک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر مییابند؛ انتخاب دوباره آنها بالمانع است.

‹بازگشت‹ماده‹71‹و‹81‹به‹کمیسیون‹تلفیق ‹

نماین//دگان همچنین با ارجاع م//اده 17 و 18 الیحه برنامه شش//م توسعه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

در ماده 17 که به کمیس//یون تلفیق بازگشت، بانک مرکزی موظف میش//د به منظور توس//عه انواع بانکداری متناس//ب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بینالملل و در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی:

الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری بر اس//اس تجارت بینالملل، نیاز کشور و اسناد باالدستی اقدام کند و برای بانکها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیتهای تخصصی هریک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند. در این راس//تا بانک مرکزی مکلف اس//ت در ماموریت و فعالیت انواع بانکها تجدیدنظر و آن را بازتعریف کند.

ب- سیس//تم بانکی را متناس//ب با انواع ماموریت هریک از بانکها به صورت واحدهای تخصصی و حرفهای مجزا بازرسی و نظ//ارت کند و معیارهای نظارتی خود را به صورت تخصصی و براس//اس تفکی//ک انواع ماموریتها و انتظ//ارات از هریک از بانکه//ا بهص//ورت متمای//ز انجام ده//د و این رویک//رد را در بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط مد نظر قرار دهد.

ج- تمامی بانکها و موسس//ات پولی و اعتباری نظام بانکی کش//ور مکلفند مفاد بندهای الف و ب را حداکثر یکسال پس از ابالغ بخشنامهها و دستورالعملهای مقام ناظر اعمال کنند.

در ماده 18 که نمایندگان مجلس برای بررس//ی بیش//تر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند آمده بود: برای حصول اطمینان از اجرای درست عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از:

بانکی) 5 فقی//ه (مجته//د متج//زی در ح//وزه فق//ه معامالت و صاحبنظر در مسائل پولی و مرکزی رییس کل (یا قائممقام) بانک مرکزی - معاون نظارتی بانک مرکزی) یک نفر حقوقدان آش//نا به مس//ائل پول//ی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رییس کل بانک

ناظر) یک نفر از نمایندگان مجلس ش//ورای اس//المی آش//نا به بانکداری اسالمی با انتخاب مجلس (به عنوان

- دبیرکل کانون بانکها ایجاد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.