کاهش ارزبری اقتصاد اصل مهم اقتصاد مقاومتی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

ن//رخ واقع//ی ارز براس//اس حاصل ضرب نرخ رس//می در تف//اوت ت//ورم داخ//ل و خارج محاسبه میشود بنابراین نرخ واقعی ارز رقم//ی بیش از نرخ کنونی اس//ت. نرخ ارز از سال 92 تاکنون ثابت بوده در حالی که ش//کاف میان تورم داخل و خارج ح//دود 7درصد اس//ت. بنابراین هر س//ال حداقل باید 7درصد ن//رخ ارز افزایش پیدا میک//رد اما جلوگیری از روند آرام افزایش نرخ ارز در 3س//ال گذشته باعث شده تا با تغییر شرایط بینالمللی شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز باشیم.

یک//ی از دالی//ل افزایش نرخ ارز تغیی//ر و تحوالت جهانی و انتخابات امریکاس//ت. انتخاب ترامپ بهعنوان رییسجمهوری امریکا و کابینه ضد ایرانی که در حال تشکیل است، سیگنالی را ب//ه جامع//ه ایران وارد ک//رده که وضعیت ای//ران در عرصه بینالمللی حداقل از ش//رایط کنونی بهتر نخواهد شد. از سوی دیگر در اقتصاد کش//ور نیز رکود حاکم اس//ت و سرمایه مردم نهتنها در تولید جریان ندارد بلکه با کاهش س//ود سپردههای بانکی نیز س//رمایههای مردمی س//رگردان مان//ده بنابراین با دریاف//ت کوچکترین س//یگنال منفی ش//اهد ای//ن واکنشها خواهیم بود.

در چنین شرایطی صنایعی که ارزبری باال و وابستگی زیادی ب//ه مواد اولیه و کاالهای واس//طهای خارجی دارند بیش//ترین آسیب را از افزایش نرخ ارز خواهند دید و افزایش نرخ ارز تاثیر خود را بهطور مستقیم بر هزینههای تولید آنها خواهد گذاشت بنابراین باید منتظر افزایش قیمت کاالی تولیدی آنها باش//یم بهطور مثال خودرو یکی از صنایعی است که در سالهای اخیر بیشترین تاثیرپذیری را از نوسان نرخ ارز داشته است. از سوی دیگر صنایع متکی به داخل بیش//ترین منافع را از افزایش نرخ ارز خواهند برد، صنایعی که ارزبری باالیی ندارند و از مواداولیه و کاالهای واسطهای داخلی استفاده میکنند بیشترین بهره را از کاه//ش ارزش پول مل//ی خواهند برد و هرچه نرخ ارز باالتر برود قدرت رقابتپذیری آنها افزایش پیدا میکند و در عرصه صادرات میتوانند بیشترین سود را کسب کنند.

کاهش وابس//تگی صنای//ع به خارج مهمترین عاملی اس//ت که باعث کس//ب منافع صنایع از افزایش نرخ ارز خواهد ش//د. متاس//فانه درحالحاض//ر عمده صنایع کش//ور به م//واد اولیه خارجی وابستگی دارند به همین دلیل در برآورد کلی افزایش نرخ ارز به س//ود صنایع کش//ور نخواهد بود و به دلیل افزایش قیمت تمام ش//ده تاثیر چندانی بر رشد صادرات ملی نخواهد داشت و به ضرر مصرفکننده داخلی تمام خواهد شد.

درحالحاض//ر برآورد مناس//بی از میزان ارزب//ری صنایع در اقتصاد کش//ور وجود ندارد. مطابق آمار دو س//ال پیش اقتصاد ایران روزانه 200 میلیون دالر ارز مصرف میکند اما اینکه سهم صنایع در مقابل سایر بخشهای اقتصادی همچون خدمات و بازرگانی چه میزان اس//ت آماری وج//ود ندارد به همین دلیل برآورد دقیقی از دنبالههای منفی چنین رویدادهایی در بخش صنایع نمیتوان ارائه داد.

ایران ب//رای کاهش تاثیر نرخ ارز بر اقتص//اد ابتدا در عرصه بینالمللی باید مذاکرات خود را با کش//ورهای اروپایی بیشتر کند ت//ا تاثیر امری//کا را در تواف//ق انجام ش//ده کاهش دهد. ازسوی دیگر وابستگی کشور را با جلوگیری از واردات بیرویه و خروج ارز از کش//ور بای//د کاهش داد و کااله//ای راهبردی و اس//تراتژیک صنعت//ی را در داخل تولید ک//رد. درحالحاضر ظرفیته//ای موجود در کش//ور و موقعی//ت جغرافیایی ایران زمینهه//ای الزم برای کاهش ارزبری اقتصاد کش//ور را فراهم کرده است. کاهش ارزبری، یکی از اصول مهم اقتصاد مقاومتی است که اقتصاد کشور را در مقابل تغییر و تحول جهانی مقاوم میکند. یکسانسازی یکی از راههای کاهش تاثیر نوسانات ارز بر اقتصاد اس//ت اما اکنون زمان آن فرا نرسیده است. سیاست یکسانس//ازی ن//رخ ارز زمانی اتفاق میافتد ک//ه منابع ذخایر ارزی دولت در ش//رایط مناسبی باشد تا بتواند بازار را بهخوبی مدیریت کند. در ش//رایط کنونی فاصله ن//رخ ارز دولتی و ارز آزاد نیز زیاد ش//ده و این امر اجرای این سیاس//ت را دش//وار خواهد کرد.

وحید شقاقی اقتصاددان و عضو هیات

علمی دانشگاه تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.