صادرات انفرادی، آفت بازار صنایع کوچک

توجه به سلیقه مشتری، رمز موفقیت

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

استاندار سیس//تان و بلوچستان گفت: توجه به ذائقه و س//لیقه مشتری یکی از کلیدیترین رموز موفقی//ت واحد تولیدی در ب//ازار رقابتی امروز به شمار میرود.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی سیستان و بلوچس//تان، عل//ی اوسطهاش//می در بازدید از ش//هرک صنعتی کنارک اظه//ار کرد: حفظ بازاره//ای قدی//م و به دس//ت آوردن بازارهای جدید بسیار با اهمیت است.

اوسطهاش//می بیان ک//رد: در این زمینه نوع بس//تهبندی ه//م از اهمیت وی//ژهای برخوردار است.

استاندار سیستان و بلوچستان در این بازدید بی//ان ک//رد: توس//عه صنایع ش//یالتی و ایجاد زیرس//اختهای صید و صیادی از رویکردها و برنامههای مهم در استان است.

اوسطهاش//می تاکید کرد: ج//ذب بازارهای مهم ف//روش ماهی نیز از دیگ//ر برنامهها برای حمایت از صیادان منطقه است.

وی ادام//ه داد: اتمام طرح قوطیس//ازی در کن//ارک باعث تکمیل زنجی//ره تولید در بخش صنایع شیالتی میشود.

نماینده عالی دولت در استان افزود: هماکنون عزم//ی جدی ب//رای رفع مش//کالت واحدهای تولیدی در سیس//تان و بلوچستان و شکوفایی هر چه بیشتر استان در میان مسئوالن کشوری و استانی وجود دارد.

اوسطهاش//می گفت: ردیفی برای صیانت از بخش صنعت داریم ک//ه میتوانیم برای نجات صنایع دچار مشکالت جدی از آن محل اعتبار پرداخت کنیم.

وی تصری//ح کرد: عالوه ب//ر این، بیش از 50 میلی//ارد توم//ان یارانه صنعت به سیس//تان و بلوچستان اختصاص یافت.

اس//تاندار سیستان و بلوچس//تان افزود: این یارانه در سفر اخیر معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری به استان اختصاص یافت.

نماینده عالی دولت در اس//تان سیس//تان و بلوچس//تان تاکید کرد: برنامههای کالن برای توس//عه بخش کش//اورزی، ش//یالت و صنایع شیالتی س//واحل مکران در دست تدوین قرار دارد.

در ادام//ه، حس//ینعلی س//ارانی، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی سیس//تان و بلوچس//تان نیز گفت: اس//تاندار در این بازدید ضمن بررسی وضعیت شهرک صنعتی کنارک از واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک نیز بازدید شد.

س//ارانی اظهار ک//رد: واحد تولیدی س//احل صید کنارک از جمله واحدهایی است که مورد بازدید قرار گرفت.

وی تاکیدکرد: این واحد تولیدی با اشتغالزایی 400 نفر به صورت مستقیم در شهرک صنعتی کنارک در سیستان و بلوچستان مستقر است.

ریی//س هیاتمدیره ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی سیس//تان و بلوچس//تان بی//ان کرد: در ادامه بازدید جلس//ه س//تاد تس//هیل و رفع موانع تولید به ریاس//ت استاندار در محل واحد تولیدی ساحل صید کنارک برگزار شد.

س//ارانی تاکید کرد: در این جلس//ه مدیران اس//تانی بانکه//ای کش//اورزی و صنع//ت و معدن، مدیرکل س//تاد جذب و سرمایهگذاری اس//تانداری، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان، مع//اون امور معادن س//ازمان صنع//ت، مع//دن و تجارت و تع//داد دیگری از مدیران استانی و محلی حضور داشتند.

وی افزود: در این جلسه مشکالت واحدهای تولیدی شهرستان بحث و بررسی شد.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی سیس//تان و بلوچس//تان بیان ک//رد: واحدهای تولیدی عملآوری ماهی سارینا، میامی، ساحل صید کنارک و طرح قوطیس//ازی آرمان گستر نوی//ن از جمله واحدهایی بودند که مش//کالت آنها بررسی شد.

س//ارانی اف//زود: در ای//ن جلس//ه قرار ش//د واحده//ای غیرفعال که مش//کل س//رمایه در گردش دارند در شهرس//تان بررسی و گزارش آن به کارگروه استانی برای پیگیری اعالم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.