آموزش مجازی سرمایهگذاری، مدیریت و مهارت در کرمانشاه

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه از فراهم شدن امکان آموزش غیرحضوری برای سرمایهگذاران صنعتی، مدیران و شاغالن صنایع کوچک استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کرمانشاه، بیژن کردس//تانی اظهار کرد: بس//ته آموزش//ی کارآفرینی برای بنیانگذاران و سرمایهگذاران واحدهای صنعتی با هدف شناسایی با اصول اولیه و فضای کسبوکار و مشتمل بر بستهبندیهای آموزشی متعدد است.

کردستانی، بسته آموزشی ارتقای مهارت بازار مشتمل بر آموزش تمامی اصول مورد نیاز که دربرگیرنده 13 دوره آموزشی است، آموزش تخصصی اصول ایمنی صنعتی و بهداشت محیط کار مشتمل بر 24 ساعت در قالب 5 دوره آموزش، دورههای آموزش مهارتهای هفتگانه ،ICDL بس//ته آموزش مشاوران و ارائهدهندگان خدمات تخصصی کسبوکار مشتمل بر 75 س//اعت و در قالب 25 عنوان دوره آموزشی را از مهمترین عنوانهای بستههای آموزشی برشمرد. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه تاکیدکرد: بهرهگیری از این دورههای آموزشی سبب خواهد شد تا ضمن ارائه بس//ته کاملی از آموزشهای متنوع محدودیت زمانی حذف شده، اتالف وقت و هزینههای سایر منابع به حداقل برسد.

کردس//تانی در پایان از همه سرمایهگذاران و مدیران واحدهای صنعتی و همچنین مش//اوران صنعتی اس//تان دعوت کرد تا ب//ا مراجعه به پایگاه www.e_sme.ir از دورهه//ای آم//وزش الکترونیک//ی س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران بهرهمند ش//وند و گواهینامه معتبر دریافت کنند. استفاده از این امکانات برای همه مخاطبان رایگان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.