ساماندهی شهرکهای صنعتی خصوصی در تهران

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

ساماندهی صنایع در اس//تان تهران از سال 1363 آغاز و در سال 1366 ش//رکت ش//هرکهای صنعتی تهران ایجاد ش//د. اکنون 28 شهرک و ناحیه صنعتی در استان تهران وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.