اینجا خبری از دالالن نیست

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

زمان//ی که صاحب//ان صنایع ب//رای دریافت زمین در ش//هرکهای صنعتی اقدام میکنند اطمینان دارند که با یک شرکت دولتی طرف قرارداد هس//تند. به عالوه اینکه تامین زیرساختها برعهده شرکت شهرکهای صنعتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.