نقش نشان تجاری و نوآوری کاال در جذب بازار

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

نشان تجاری شرکتها را به مشتریان معرفی میکند و درواقع، معرفی نوعی خدمات است و دارایی یک بنگاه به شمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.