یک کسبوکار رویایی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

داخل اتاق استادان نشس//ته بودیم که سرپرستی بخش معماری یک تیم اعزامی به مسابقات کشوری را به من پیشنهاد دادند.

سال بیست و هشتم

شماره 13

پیاپی 1986

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.