صادرات انفرادی، آفت بازار صنایع کوچک

‹دولت‹ب ‹هدنبال‹حمایت‹از‹کنسرسیو‹مهای‹صادراتی‹است

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زین/ب عبدی-صنای/ع کوچک:

یکی از مشکالتی که هماکنون در صادرات کشور خودنمایی میکند، صادرات کاال به صورت انفرادی اس//ت که این شرکتها بعد از مدتی توانایی تامین کاال به ص//ورت بلندم//دت را در ب//ازار بینالمللی نداش//ته و از چرخه صادرات خارج میشوند. با این ح//ال، احمد جوانمردی، مدیر توس//عه بازار و امور بینالملل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران از شناسایی 60 کنسرسیوم صادراتی از خوش//ههای صنعتی برای توسعه پایدار صادرات در کشور خبر داد و گفت: کنسرسیوم به مشارکت و اتحاد دو یا چند ش//رکت همگن گفته میش//ود که برای رس//یدن به یک هدف (صادرات) همکاری میکنند.

ب//ه گفت//ه جوانم//ردی، ب//ا شناس//ایی و ایجاد کنسرسیوم صادراتی در خوشههای صنعتی مختلف در کش//ور، گامی مهم در توس//عه پایدار و منسجم صادرات کش//ور برداش//ته خواهد ش//د. همچنین فرصتهای س//رمایهگذاری در حال شناسایی است و پ//س از تهیه و مطالعه امکانس//نجی فنی، مالی و اقتص//ادی، این فرصتها به کش//ورهای مختلف، هیاتهای خارجی و سرمایهگذاران ارسال میشود بنابرای//ن ش//رکتهایی که عالقهمند به داش//تن ش//رکای خارجی در تولید و داش//تن بازار هستند، میتوانند به شرکتهای مشاوره ذیصالح مراجعه و قرارداد مربوط را امضا کنند.

وی ادام//ه داد: س//ازمان صنای//ع کوچ//ک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای زیرمجموعه 50 درص//د هزینه قراردادهای امکانس//نجی را در قالب یارانه پرداخت و خالصه آنها را به سفارتخانهها و کاناله//ای ارتباطی خارج از کش//ور برای جذب شرکای جاری مناسب آن شرکت ارسال میکنند.

جوانم//ردی با اش//اره ب//ه حمای//ت از طرحهای صادرات//ی صنایع کوچ//ک گفت: س//ازمان صنایع کوچک در دو حوزه اساسی زیرساختها و حمایت نرمافزاری، از صنایع کوچک حمایت میکند.

جوانمردی افزود: تامین زیرساختها و بهرهمندی ش//هرکهای صنعتی از آب، برق، تلفن، فضای سبز و تصفیهخانهها از جمله اقدامات انجام شده است و 778 ش//هرک و ناحیه صنعتی فعال از این امکانات استفاده میکنند.

وی گف//ت: در ح//وزه نرماف//زاری نزدیک به 20 فعالی//ت ثابت و دائم در حوزه آموزش، ش//رکت در نمایشگاهها و توسعه فناوری، تامین مالی، هیاتهای تجاری، روابط بینالمللی ...و ارائه میشود.

مدیر توس//عه بازار و امور بینالملل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اش//اره ب//ه انعقاد 19 تفاهمنامه در طول س//الهای گذشته با کش//ورهای مختلف با هدف توسعه روابط و همکاریهای بینالمللی گفت: بع//د از دوران برج//ام تفاهمنامههای همکاری با آلمان و بلغارس//تان برای حمایت از صنایع کوچک منعقد شده است.

جوانم//ردی اظه//ار ک//رد: چی//ن، کرهجنوبی، ونزوئال، نیجریه، پاکستان و هند از دیگر کشورهایی هستند که تفاهمنامه همکاری با آنها امضا ش//ده است.

‹هوی ‹تبخشی‹به‹تولیدات ‹

این در حالی اس//ت ک//ه توانمندی اجرای طرحهای توس//عهای خوشه در گرو حمایت است. دستگاههای دولتی و بخش خصوصی میتوانند پش//تیبان و حامی آن باش//ند. حضور در بازارهای جهانی مستلزم ارتقای س//طح کیفی و کمی تولیدات اس//تانی است که با تولید محصوالت ارگانیک مطابق با س//لیقه بازار و مصرفکننده، شناس//نامهدار کردن این محصوالت و درنهایت ایجاد نش//ان مشترک این تولیدات را در سطح کشور و بازارهای بینالمللی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی معرفی میکند.

از س//وی دیگر، س//هراب بنام، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد استفاده متدلوژی توسعهای خوشهای را رویکردی بنیادی در سیستمهای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی مبتنیبر دو پایه توانمندس//ازی و پایایی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان منطقهای و محلی دانس//ته و اظهار کرد: ازجمله الگوهای مرس//وم در ایجاد اش//تغال و تسهیالت بهویژه در اس//تانهای کمتر توسعهیافته اس//تفاده از مزیتها و ظرفیتهای هرمنطقه است که در قالب مدل خوشههای کسبوکار قابل توسعه و اجراست.

بنام افزود: نخستین نمونه استفاده از مدل توسعه خوش//های در سطح اس//تان کهگیلویه و بویراحمد مربوط به دس//تبافتههای اس//تان است که از سال 94 کار توسعه و توانمندسازی آن شروع شده و در حال پیگیری اس//ت. اکنون در اس//تان کهگیلویه و بویراحمد 18 خوشه کسب وکار شناسایی شده که مطالعات امکانس//نجی 3 خوشه انجام شده و مطالعات 2 خوشه کسبوکار در دست اقدام است.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ه//دف از اجرای ای//ن طرح مهم اس//تانی، بررس//ی موانع و مش//کالت اصل//ی دس//تبافتهها و تدوین راهبرد و برنامهه//ای مناس//ب، حمای//ت ویژه از فعاالن این حوزه با مش//ارکت سایر سازمانهای متولی، نهادهای پشتیبان و ذینفعان خوش//ه دس//تبافتهها به منظور ارتقای س//طح پویایی خوشه و بهبود قابلیت رقابتپذیری تا رس//یدن به سطح مناسبی از توانمندی و پایایی با اتکا به نظام شکل گرفته، است.

بن//ام اف//زود: واحده//ای مختل//ف پش//تیبانی و خدم//ات تولید ش//امل بافندگان، فروش//ندگان، ارائهدهندگان خدمات کس//بوکار ،)BDS( طراح//ان، رنگرزها، فروش//ندگان اب//زار، م//واد اولیه ...و عضو خوش//ه دس//تبافتهها هستند که خوش//بختانه با همکاری آنها مجموعه اقدامات مناسبی شده که از آن جمله میت//وان به ایجاد دو واحد مش//ترک ریس//ندگی پش//م در خوش//ه، ایجاد دو واحد رنگرزی مشترک در خوش//ه، راهاندازی نمایش//گاه دائمی و بازارچه محصوالت دس//تبافتههای اس//تان، ایج//اد مرکز طراحی مش//ترک در خوش//ه در کل با اعتباری به مبلغ 2 هزار و 500 میلیون ریال از محل منابع ملی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اشاره کرد که 001درصد منابع ملی اختصاصی در بحث توسعه خوشههای کسب وکار جذب شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با اش//اره به ظرفیت دس//تبافتهها در اس//تان گفت: خوش//بختانه ظرفیت بسیار خوبی از حیث مواد اولیه، نیروی انس//انی و تولید در س//طح اس//تان وج//ود دارد که ب//ا همگرای//ی و همافزایی همه دس//تگاههای اجرای//ی و برنامهریزی صحیح و اصول//ی، آموزش و ارتقای مه//ارت و دانش فعاالن ای//ن عرصه میتوان تولیدات اس//تان را در س//طح کش//ور و در بازارهای بینالمللی به شکل مناسبی معرف//ی و در زمینه ایجاد بازار این محصوالت اقدام کرد.

به گفت//ه بنام، بروزرس//انی حلقههای گمش//ده خوشه، برگزاری دورههای آموزشی دست بافتههای اس//تان، آموزش مش//اوران و فعاالن کس//بوکار و توانمندسازی کل ذینفعان خوشه از جمله اقدامات مهم در حال پیگیری در این راستاس//ت. همچنین استانداردسازی تولیدات از مهمترین اقدامات آینده خوشه پس از شکلگیری کنسرسیوم صادراتی بوده و در حال پیگیری است.

ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت، ارائ//ه محصول مش//خص ام//ا دارای نامه//ای تج//اری متعدد در بازاره//ای صادراتی موجب از دس//ت رفتن اعتماد مصرفکننده و حذف آن محصول از بازار میش//ود و بنابراین باید در قالب کنسرس//یومهای صادراتی محص//والت خوش//ههای صنعت//ی با ن//ام تجاری واح//د اما با همکاری اعضای خوش//ه در تولید آن، به بازارهای صادراتی ارس//ال شود. همچنین سبد کاالی//ی متش//کل از انواع محصول م//ورد تقاضای مصرفکنن//ده ب//ا یک نام ب//ه بازاره//ای صادراتی عرضه ش//ود که این طرح در صنایع غذایی قابلیت اجرایی بیشتری دارد. تاکنون 388 خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده که 112 مورد آن تکمیل ش//ده اس//ت. از این تع//داد 65 مورد ب//ه انتخاب تش//کل فراگیر انجامیده و 64 کنسرس//یوم نیز در حال تش//کیل اس//ت که پیش از این 14 ش//رکت صادراتی به ثبت رس//یده و 7 نم//اد تجاری ایجاد ش//ده است. همچنین 750 عامل توسعه خوشه در ای//ن طرح آموزش دیدهاند ک//ه اطالعات آنها برای س//ایر دستگاههای اجرایی در منطقه قابل استفاده است.

رونقبخش/ی ب/ه تولید، یک بس/ته حمایتی اس/ت که در حوزه صنایع کوچک و متوس/ط محدود به ارائه تس/هیالت نیس/ت و ش/امل واگذاری زمین ب/ه واحدهای صنعتی جدید، به بهرهبرداری رس/اندن صنایع جدید و فعالس/ازی واحدهای صنعتی زیر ظرفیت واقعی نیز میشود. به گفته مسئوالن، همزمان با رسیدگی به این 3طرح، از خوش/ههای صنعتی و کنسرس/یومهای صادراتی که امس/ال ش/کل گرفته برای حضور در کشورهای خارجی نیز حمایت میشود.

حضور در بازارهای جهانی مستلزم ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات استانی است که با تولید محصوالت ارگانیک مطابق با سلیقه بازار

و مصرفکننده، شناسنامهدار کردن

این محصوالت و درنهایت ایجاد نشان مشترک این تولیدات

را در سطح کشور و بازارهای بینالمللی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی معرفی میکند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.