حمایت‹از‹سرمایه‹گذاری‹در‹شهرک‹صنعتی‹فراشبن‹د

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس بر حمایت از متقاضیان س//رمایهگذاری برای اس//تقرار واحدهای صنعتی در ش//هرک صنعتی فراشبند تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از استان فارس، شاهپور قنبری در بازدید اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی و صنعتی از شهرک صنعتی فراشبند گفت: برای حمایت بیشتر از سرمایهگذاران، حق انتفاع و واگذاری زمین در این ش//هرک صنعتی با کمترین قیمت واگذاری در استان فارس، درنظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی فارس با اشاره به برنامههای این ش//رکت در توسعه و تکمیل زیرس//اختها در این شهرک صنعتی گفت: تاکنون طرحهایی نظیر زیرس//ازی، شبکههای داخلی آب، برق و جدولگذاری و س//اختمان نگهبانی و 2هکتار فضای سبز انجام و اسناد تکبرگ این شهرک صنعتی نیز دریافت شده است.

قنبری همچنین با اشاره به عملیات زیرسازی و جدولگذاری شهرک صنعتی فراش//بند که با پیش//رفت فیزیکی 09درصد در حال اجراست اظه//ار امیدواری کرد که این پروژه در کمت//ر از دو ماه آینده به پایان برسد.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی فارس تصریح کرد: عملیات نصب تجهیزات و کابلکش//ی خط برق شهرک به طول 10 کیلومتر در حال انجام اس//ت که 402پایه ستون آن نصب شده و عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه دارد.

قنبری تکمیل س//ایر زیرساختها را منوط به استقرار سرمایهگذاران جدید دانس//ت و گف//ت: از تمامی ظرفیتها برای ج//ذب و حمایت از سرمایهگذاران استفاده میشود.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه شهرک صنعتی فراش//بند با مساحت 117/8 هکتار ظرفیت استقرار 364 واحد صنعتی با پیشبینی اشتغالزایی 0071نفر را دارد، گفت: زیرساختهای مناس//بی ب//رای احداث واحده//ای تولیدی و صنعتی در این ش//هرک صنعتی ایجاد شده که باید سرمایهگذاران نهایت استفاده را از آن ببرند.

قنبری با اشاره به واگذاری زمین برای ایجاد نیروگاه 6 مگاواتی تولید برق که با س//رمایهگذاری بخش خصوصی در حال ساخت است، گفت: این واحد صنعتی شامل نیروگاه مولد مقیاس کوچک و CHP و واحد تولید آب شیرین است.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی فارس میزان سرمایهگذاری اجرای این طرح را حدود 50 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: س//رمایه این طرح از سوی شرکت تعاونی پترومتین جنوب تامین میشود.

قنب//ری افزود: با بهرهبرداری از این طرح در مرحله نخس//ت ظرفیت تولی//د 5 مگاوات برق فراه//م و در مراحل بعد نیز آب ش//یرین تولید میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.