نقش نشان تجاری و نوآوری کاال در جذب بازار

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

همای//ش اهمی//ت ثبت مل//ی و بینالمللی نش//ان (برند) تج//اری با هدف آموزش ارتقای، بهرهوری و رقابتپذیری در واحدهای تولیدی و صنعتی استان مازندران برگزار شد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازن//دران، س//یدمهدی میرصالحی، مدیرکل دفت//ر حمایت از مالکیت صنعت//ی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همای//ش اهمیت ثبت ملی و بینالمللی نش//ان (برند) تجاری در س//اری گفت: نشان تجاری یکی از مهمترین عواملی اس//ت که شرکتها را به مشتریان معرفی میکند و درواقع، معرفی نوعی خدمات اس//ت و دارایی یک بنگاه به شمار میرود که منجر به ایجاد ارزشافزوده خواهد شد.

مدیرکل دفتر حمای//ت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، مع//دن و تجارت با اش//اره به نق//ش بازاریاب//ی در موفقیت واحدهای تولیدی اظهار کرد: امروزه در تجارت جهانی، نشان تجاری نقش کلیدی و غیرقابلانکار دارد و حرف نخس//ت را در موفقیت و تجارت یک کاال میزند.

میرصالح//ی اف//زود: واحدهای تولیدی بای//د ضمن حفظ بازارهای خود به بازارهای جدید ورود کنند.

وی با اشاره به داراییهای فکری همچون نوآوری، خالقیت و ابتکار بهعنوان س//رمایه برای واحدهای تولیدی و صنعتی که باید حمایت و متبلور شوند، بیان کرد: افکار و اندیشههای نو و خالق، س//رمایه نقدی در بنگاههای اقتصادی به ش//مار میروند که باید بهدرستی بهکار گرفته شوند.

میرصالحی تاکیدکرد: در کشورهای توسعهیافته، نیروهای انسانی ماهر، دانش فنی و فناوری، صاحبان ایده، متخصصان و نشانهای تجاری، داراییهای اصلی بنگاههای اقتصادی را تشکیل میدهند.

مدیرکل دفتر حمای//ت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مزیتهای یک نشان- که دارایی نامرئی به شمار میرود و میتواند به سرمایهای بزرگ تبدیل ش//ود چراکه بهعنوان اعتبار و اعتم//اد یک محصول در بازار است- تاکید کرد: یک محصول در گذر زمان، کهنه یا از مد خارج میشود اما نشان آن هرگز کهنه نمیشود.

میرصالحی تصریح کرد: آگاهی، درک کیفیت، تداعی نام و وفاداری به نشان تجاری، 4ویژگی اصلی نشان تجاری است.

‹سرمایه‹فکری‹و‹نوآوری ‹

در ادام//ه، همچنین س//یدمصطفی موس//وی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران در این همایش گفت: تولی//د هر ن//وع کاال و خدمات، حاصل نیروی کار، س//رمایه فکری و نوآوری است.

موس//وی اظهار کرد: یک//ی از مباحث مهم ک//ه در بحث تولید وجود دارد انتخاب اس//تراتژی درس//ت برای ماندن در بازار اس//ت. ورود به بازار عرضه، س//خت اما ماندگاری در آن بهمراتب سختتر است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازندران گفت: نش//ان تجاری، ن//وآوری در تبلیغات و بس//تهبندی یک کاال نق//ش مهمی در ج//ذب بازارهای اقتص//اد داخلی و خارجی دارد.

موس//وی دلیل مع//روف و موفق ب//ودن برخ//ی کاالها یا ش//رکتها در س//طح ملی و بینالمللی را دانش یک نش//ان دانس//ت و افزود: تولیدکنندگان ایرانی توانمندی حضور در بازاره//ای جهانی را دارن//د و باید این قابلی//ت را با انتخاب درست به فعالیت برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.