فعالیت 8 شرکت دانشبنیان در شهرکهای صنعتی مازندران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازندران گفت: یکی از سیاس//تهای اصلی دولت تدبیر و امید، خارج شدن دول//ت از اقتصاد نفتی و رویآوردن ب//ه اقتصاد دانشبنیان است.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران، سیدمصطفی موسوی اظهار ک//رد: ش//رکتهای دانشبنی//ان نقش محوری در س//اختار اقتصادی و توسعه استان دارند.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران با اشاره به فعالیت ش//رکتهای دانشبنیان در بخش تولید و صنعت اف//زود: خالقیت، نوآوری و گش//ایش فرصته//ای تجاری، اشتغالزایی و تسهیل محیط کارآفرینی مهمترین ویژگیهای این شرکتها است.

موسوی گفت: توجه به مزیتهای شرکتهای دانشبنیان برای کاهش وابس//تگیها، عالوهبر خودباوری، به خودکفایی در کش//ور کمک میکند و در محیط نوآور و ریسکپذیر، در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موثر است.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران تصریح کرد: در حال حاضر 8 ش//رکت دانشبنیان در ش//هرکهای صنعتی استان در حال فعالیت هستند.

موسوی تصریح کرد: این واحدهای صنعتی در زمینههای تولید ابزار و ادوات کشاورزی، انواع لولههای سنگین و اسکلت فلزی و سوله، سختافزارهای رایانهای و دستگاههای کنترل مخابراتی، انواع ماش//ینهای خ//وراک طیور و خرمنکوب و زبالهسوزهای بیمارس//تانی، دریچههای فاضالبی و شیرهای قط//ع و وص//ل و اتصاالت چدنی آبرس//انی، دی//گ بخار و مخازن فوالدی، انواع رنگ مس//تربچ و کامپاند اتیلن سبک و بازیافت پالستیک «پیای» و «پیپی»، و انواع برد هوشمند و اینورترها و منابع تغذیه صنعتی فعالیت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.