بهار چابهار نزدیک است

خرید هواپیما از بوئینگ و ایرباس میوه برجام است گزارش «گسترش صنعت» از آخرین پیشرفت تنها بندر ترانشیپی کشور

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس خری//د هواپیما را می//وه برجام خوان//د و گفت: با توجه به تحریمهای بس//یار ش//دید، س//الها عقبماندگ//ی در این حوزه تنها میتوانس//ت با قراردادهایی در این س//طح جبران ش//ود و برای رس//یدن به این مهم دولت مس//یر درس//تی را پیم//ود و وزارت راه و شهرس//ازی نیز در تالش برای رس//یدن به نقطه هدف از تمام موانع عبور کرد.

ساعدی افزود: نوس//ازی ناوگان هوایی بعد از ۱۴ سال جای تبریک و تشکر ویژه دارد.

نماین//ده م//ردم دش//ت آزادگان در مجل//س ش//ورای اس//المی با بیان اینکه ق//رارداد خرید هواپیما با هدف ایج//اد تحول در صنعت هوایی کش//ورمان یک ضرورت بود، گفت: مبنای کار از همان ابتدا استفاده از ظرفیتهای ایران، افزایش قدرت و رقابتپذی//ری در صنعت هوانوردی بود تا بتوانیم سهم کشورمان را از صنعت حملونقل منطقه و جهان پس بگیریم. برای رسیدن به این مهم دولت مس//یر درستی را پیمود و وزارت راه و شهرسازی نیز در تالش برای رسیدن به نقطه هدف از تمام موانع عبور کرد.

وی ادامه داد: اگرچه در طول تحریمها ناوگان کهنه خوب اداره ش//د و صنعت زمینگیر نش//د اما با توجه به تحریمهای بس//یار شدید، سالها عقبماندگ//ی در این حوزه تنها میتوانس//ت با قراردادهایی در این سطح جبران شود.

ب//ه گفت//ه این نماین//ده مجلس، مل//ت ایران خوش//حال هس//تند که از این به بعد مس//افرت هوایی در ایران با اطمینان خاطر بیشتری انجام میش//ود و ضریب ایمنی س//فر هوایی در ایران افزایش مییابد.

عضو کمیس//یون انرژی مجل//س تصریح کرد: توس//عه و تقویت حملونقل هوای//ی نهفقط در س//طح جابهجایی مسافر بلکه در سطح وسیعتر در زمینه توس//عه مس//ائل اقتصادی نیز اثر خود را خواهد گذاش//ت. در واقع رسیدن این هواپیما به کشور و قرار گرفتن آن روی باند فرودگاههای کش//ورمان یکی از مهمترین اثراتی اس//ت که از برجام میتوان انتظار داشت. باید برجام را بیش از ای//ن به فال نی//ک گرفت و ب//رای تقویت آن کوشید.

وی با بی//ان اینکه خرید هواپیم//ا از بوئینگ و ایرب//اس می//وه برجام ب//ود، ادامه داد: س//ایر وزارتخانهه//ا نیز باید از فرصت برجام اس//تفاده کنن//د، خوش//بختانه وزارت راه و شهرس//ازی توانس//ت این فرصت طالیی را غنیمت بش//مرد و یکی از بزرگترین مشکالت حملونقلی کشور یعنی فرسودگی ناوگان هوایی را رفع کند.

وی ب//ه مس//یر س//خت مذاک//رات سیاس//ی ب//ا قدرته//ای جهان//ی (برج//ام) و همچنین تالشهای رژیم صهیونیستی علیه قرارداد خرید هواپیما اش//اره کرد و گفت: اینکه با وجود تمام فش//ارها ایران توانست این قراردادها را عملیاتی کن//د نش//اندهنده اقت//دار سیاس//ی جمهوری اسالمی ایران و همچنین تعامل باالیی است که سیاستمداران ما با جهان دارند.

به گفته این عضو کمیس//یون انرژی مجلس، مخالفتهای غیرکارشناس//ی ب//ا خرید هواپیما در داخل کشور و همچنین تالشهای دشمنان ای//ران در خ//ارج از کش//ور، مس//یر مذاکرات را چند بار به حاش//یه راند اما انجام این قراردادها درنهای//ت این پیام را به جه//ان مخابره کرد که چه دولت فعل//ی و چه دولت آینده امریکا تحت فش//ارهای بینالملل//ی و مواض//ع بهح//ق ایران نمیتوانند از تعهدات خود سر باز بزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.