افزایش ۲/۲درصدی انرژی تامینشده نسبت به پارسال

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

از کل ان//رژی تولیدی داخل کش//ور بیش از 3۱۲هزار و ۰۹۶ گیگاواتس//اعت آن از طریق نیروگاههای حرارتی و حدود ۲۱هزار و ۶۴3 گیگاواتس//اعت آن بهوس//یله نیروگاههای برقابی تولید شده است.

میزان انرژی تولیدی بهوسیله نیروگاههای حرارتی و برقابی از ابتدای امسال تا هفته س//یونهم نسبت به مدت مشابه سال گذش//ته به ترتیب ۲۶/۱ و ۸/۱۱درصد افزایش داشته است.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت نیرو، وضعیت انرژی تامینشده در شبکه سراسری از ابتدای امسال تا پایان هفته سی و نهم نشان میدهد که انرژی تامین ش//ده ۲/۲درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و به ۹۲۲هزار و ۴۵3 گیگاوات ساعت رسیده است.

براس//اس این گزارش، انرژی تولیدی داخل کش//ور نیز تا پایان هفته س//یونهم با افزای//ش 3۱/۲درصدی نس//بت به مدت مش//ابه س//ال گذش//ته به ۶۲۲ه//زار و ۶3 گیگاواتساعت رسیده است.

همچنین س//هم میزان انرژی دریافتی برونمرزی با افزایش ۵3/۷درصدی به 3هزار و ۸۱3 گیگاواتساعت رسیده است.

این گزارش میافزاید، از کل انرژی تولیدی داخل کش//ور بیش از 3۱۲هزار و ۰۹۶ گیگاواتس//اعت آن از طریق نیروگاههای حرارتی و ح//دود ۲۱هزار و ۶۴3 گیگاوات ساعت آن بهوسیله نیروگاههای برقابی تولید شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.