امضای موافقتنامه کدینگ شبکه برق ایران و ارمنستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در همایش تجاری دو کش//ور ایران و ارمنستان فضاهای موجود تجاری و س//رمایهگذاری دو کشور برای توسعه روابط تشریح شد. موافقتنامه «کدینگ شبکههای برق» دو کشور ایران و ارمنستان در حاش//یه س//فر رییسجمهوری اس//المی ایران به ای//روان بین مدیرعامل ش//رکت مدیریت شبکه برق ایران و یک شرکت ارمنی امضا شد.

به گزارش پایگاه اطالعرس//انی وزارت نیرو (پاون)، در حاش//یه س//فر حس//ن روحانی، رییسجمهوری و وزیر نیرو به ارمنس//تان موافقتنامه «کدینگ ش//بکههای برق» دو کشور بین یک شرکت ارمنی و مدیریت شبکه برق ایران امضا شد.

همچنین در حاش//یه این همایش همای//ون حائری، مدیرعامل مدیریت ش//بکه برق ای//ران اظهار امی//دواری کرد با پش//توانه و همکاری جدی کمیس//یون مش//ترک اقتصادی ایران و ارمنستان هرچ//ه زودتر احداث راههای ارتباطی کریدور ش//مال - جنوب و راهآهن خلیجفارس- دریای س//یاه در دس//تور کار دو کش//ور قرار گیرد.اکنون میزان مبادالت تجاری میان ایران و ارمنستان حدود ۴ میلیارد دالر اس//ت که پیشبینی ش//ده این رقم در س//الهای آینده به ساالنه ۶ میلیارد دالر افزایش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.