بزرگترین تحول حملونقل هوایی تا پایان دولت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

رحمتاله مهآبادی، معاون وزیر راه و شهرس//ازی خبرداد که یکی از رادارهای خریداری شده فرانسوی به زودی وارد کشور میشود و گفت: با توجه به سیاست توسعه و ارتقای سامانههای ارتباطی، ناوبری و کمک ناوبری تا پای//ان دولت بزرگترین تحول حملونقل هوایی در آس//مان ایران رخ میدهد. 3رادار جدید از فرانسه خریداری شده است که یکی از آنها به زودی وارد کشور میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.