توسعه صنعت نفت در نزاع موافقان و مخالفان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

پس از س//فر برخی مدیران نفتی به چین و بروز گمانهها درباره خرید دکلهای حفاری، موج جدیدی از انتقادات به وزارت نفت آغاز ش//د. این مخالفتها در حالی ایجاد ش//ده که هنوز اقدام رس//می برای خرید انجام نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.