بخش خصوصی در جایگاه متهم و مطالبهگر

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

براس//اس برآورده//ا و به گفته وزیر نیرو، ای//ران نیازمند ۷۴تا ۰۵ هزار م//گاوات ظرفیت جدید تولید برق در ۰۱ س//ال آینده و ت//ا پایان برنامه ۵ساله هفتم توسعه است، مقداری که برخی از کارشناسان آن را به شرط توجه به صادرات برق و نیاز منطقه، ناکافی میدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.