بهار چابهار نزدیک است

گزارش‹گسترش‹صنعت‹از‹آخرین‹پیشرفت‹تنها‹بندر‹ترانشیپی‹کشور

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

صنعت زیرس/اخت: بندر چابهار در جنوب ش/رق ایران یکی از چهارراههای کریدور جنوبی تج/ارت جهانی به ش/مار میآی/د. چهارراهی که دو کری/دور دیگر یعنی دو ش/اخه راهآهن پرس/رعت بینالمللی ابریش/م را به جنوب پیوند میدهد. مس/یر چابهار همچنین میتواند تاج/ران و س/رمایهگذاران هن/دی را توانمند کن/د تا بتوانن/د از طریق ای/ران و درنهایت از افغانس/تان و ترکمنستان، قزاقس/تان و دریای خزر به منطقه دسترسی پیدا کنند. به همین دلیل است که هند برای بندر چابهار سرمایهگذاری کرده و اشتراک افغانستان در بندر چابهار هم میتواند در توسعه مناسبات تجارتی ما با هند کمک کند.

بن//در چابه//ار در محاص//ره گواتر پاکس//تان و جبل علی دوبی باید به جایگاهی برس//د تا بتواند بیشترین کش//تیها را به سوی خود جلب کند و این در ش//رایطی که س//رعت تخلیه ب//ار در بندر جبل علی چندین برابر چابهار اس//ت کار آس//انی نیست.

با این وجود ظرفیتهای جغرافیایی ایران یعنی ظرفیت ترانشیپ کاال و قدرت نفوذ بر تنگه هرمز اهمیت ویژهای دارد که در صورت توس//عه کامل بن//در چابهار آنهم ب//ا س//رمایهگذاریهای کالن بخ//ش خصوصی و با هم//کاری س//رمایهگذاران خارج//ی ای//ن موقعی//ت جغرافیای//ی برت//ری چابه//ار نس//بت ب//ه گوات//ر و جبل عل//ی را نوید میدهد.

مدیر کل سابق سازمان بنادر استان سیستان و بلوچستان خبر داد که فاز نخس//ت این پروژه تا بهار سال آینده تکمیل میشود.

س//یاوش رضوان//ی درب//اره میزان پیشرفت و س//رعت در اجرای پروژه بن//در چابهار ب//ه گس//ترش صنعت گف//ت: از آنجای//ی که مدتی اس//ت دیگر عهدهدار مدیریت سازمان بنادر استان سیس//تان و بلوچستان نیستم نمیتوانم با اطمینان سخن بگویم اما به نظر میرس//د پروژه بندر چابهار از نظر فیزیکی پیش//رفت ۱۸ درصدی دارد.

رضوانی افزود: وقتی میگوییم ۱۸ درصد کار انجام ش//ده است، به این معناست که کارهای بزرگش انجام ش//ده و ریزهکاریهای آن باقی مانده است. اتمام کارهای ریز، نیازمند وقت زیادی اس//ت اما این ۹۱درصد به احتمال قوی تا بهار ۶۹ به اتمام میرسد.

وی به تهیه تجهیزات موردنیاز این پروژه اشاره کرد و گفت: تجهیزات موردنیاز، براساس فهرستی که به جمعبندی رسیده، درحال خریداری است. مکندهها، جرثقیلهای محوطهای و جرثقیلهای ساحلی از جمله این تجهیزات هستند و پیشبینی میش//ود تا حدود یک ماه دیگر این تجهیزات به ایران برسد. وی درب//اره فازهای بعدی ای//ن پروژه گفت: در تعیین زمان آغاز فازهای بعدی نقش بخش خصوصی پررنگ است.

براس//اس مدله//ای اقتصادی در دنیا اینچنین مرسوم است که هرگاه فاز نخس//ت از نظر تج//اری بازدهی ۰۷ درصدی داش//ت و مورد استقبال ق//رار گرفت، س//اخت فازهای بعدی ش//روع خواهد ش//د. به این معنا که بازاریابیها باید انجام شده و صادرات محصوالت//ی همچون م//واد معدنی و ترانزیت کاال انجام شود.

ب//ا این حال حتی قب//ل از اینکه به بازدهی ۰۷ درصدی هم برسد ممکن است بخش خصوصی بخواهد ساخت فازه//ای بعدی را آغاز کن//د که این کاری غیرمعمول نیست. ‹‹نگرانی‹از‹ترافیک‹کاال‹و‹کشتی‹

بهروز آقایی از ابتدای تیر ۵۹ به عنوان مدیرکل س//ازمان بنادر و دریانوردی اس//تان سیس//تان و بلوچستان از طرف محمد سعیدنژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد.

وی در بخش//ی از سخنان مراس//م تودیع خود درباره توس//عه بندر چابهار گفته بود: توسعه بندر چابهار در س//الهای گذشته در یک فراز و نشیب و ش//رایط تحریم قرار داش//ت که خوشبختانه با حمایت سازمان بنادر امروز شاهد پیشرفت خوبی هس//تیم اما ب//رای اتمام فاز نخس//ت برنامهریزی مدون و همت ملی را میطلبد.

وی درباره اهداف پیشروی این س//ازمان برای روند توس//عه بن//در چابهار اینگون//ه توضیح داده بود: انعقاد س//رمایهگذاری مش//ترک ایران و هند به منظور توس//عه بندر چابهار و تبدیل شدن آن به یک کانون اقیانوسی، نیازمند طراحی و اجرای فرآیند بسیار است، در واقع ساخت و تجهیز بندر چابهار یک س//وی فرآیند توس//عه اس//ت و سوی دیگر برنامهریزی برای جلوگیری از ترافیک کاال و کشتی در آینده است.

ب//ه گفته آقایی ایج//اد منطقه وی//ژه اقتصادی بن//در چابهار ب//ه منظ//ور بهرهمندی از مزای//ا و تس//هیالت آن، توس//عه ظرفیت ترانش//یپی بن//در چابهار بین بن//ادر داخل//ی و خارج//ی، توس//عه زیرس//اختهای بن//دری و دریای//ی، پیگی//ری توس//عه فیزیک//ی بن//در، فراهم کردن زمینه مش//ارکت بخش خصوصی در توس//عه ظرفی//ت بندر، ایجاد ظرفیتهای س//رمایهگذاری در زمینه ایج//اد خدم//ات ارزشافزوده مانن//د کارخانجات صنای//ع تبدیلی، مواد غذایی، ش//یالتی، م//واد معدنی و خدم//ات کانتین//ری، ت//الش برای جذب خطوط کش//تیرانیهای بزرگ دنیا، توس//عه پایانههای مس//افری و گردش//گری دریایی، پیگیری راههای

سیاوش رضوانی: پروژه بندر چابهار از نظر فیزیکی پیشرفت ۱۸ درصدی دارد.

وقتی میگوییم ۱۸درصد کار انجام شده است، به این معناست که کارهای بزرگش انجام شده و ریزهکاریهای آن باقی

مانده است و ۹درصد باقیمانده به احتمال قوی تا بهار ۶۹ به اتمام میرسد

نادر میرشکار: بندر چابهار به سرعت درحال تغییر و توسعه برای پذیرش کاال و نقشآفرینی در

ترانزیت کاال به کشورهای شرق و شمال شرق ایران است. احداث اسکله پذیرش کشتیهایی با ظرفیت بیش از ۰۰۱ هزار تن و توسعه منطقه آزاد چابهار را

فراهم میکند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.