ارائه‹گزارش‹کمیته‹فنی‹درباره‹پروژه‹هرمزان

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

جلسه هفدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با ۶ دس//تور جلس//ه که اهم آن، ارائه گ//زارش فنی درب//اره پروژه برج مس//کونی هرمزان تهران و ارائه گزارش و بررس//ی تخلفات ش//هرداری لواس//ان بود با تاکید وزیر راه و شهرسازی بر اجرای مصوبههای شورایعالی از سوی استانداران تشکیل شد.

به گزارش گس//ترش صنعت، هفدهمین جلس//ه شورایعالی شهرس//ازی و معماری ایران به ریاست عب//اس آخوندی، وزیر راه و شهرس//ازی و به دبیری پی//روز حناچ//ی دبی//ر ش//ورا و معاون معم//اری و شهرس//ازی وزیر راه و شهرسازی با ۶ دستور جلسه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد.

بررس//ی اص//الح مصوب//ه حریم اسالمش//هر پیرو رای دی//وان عدال//ت اداری، ارائه گزارش و بررس//ی تخلف//ات ش//هرداری لواس//ان، ارائه گ//زارش نهایی کمیته فن//ی درباره پروژه هرمزان، بررس//ی مصوبه کمیس//یون ماده ۵ ش//هر اردبیل در محدوده بافت تاریخ//ی، ارائه گ//زارش از عملکرد کمیس//یونهای ماده ۵ سراس//ر کش//ور پیرامون مصوبه شورایعالی درباره اطالعرس//انی مصوب//ات و تصویب طرحهای جامعش//هرهای ب//ا جمعیت کمت//ر از ۰۰۲هزار نفر ازجمل//ه دستورجلس//هها و موضوعاتی ب//ود که در شورایعالی شهرس//ازی و معماری به شور گذاشته شد تا درباره تک تک آنها تصمیمگیری شود.

وزیر راه و شهرسازی که در دو دستور جلسه شورا درباره بررس//ی اصالح مصوبه حریم اسالمشهر پیرو رای دی//وان عدال//تاداری و ارائه گزارش و بررس//ی تخلفات ش//هرداری لواسان حضور داشت بر اهمیت ابالغ مصوبههای ش//ورایعالی شهرسازی و معماری از س//وی اس//تانداران تاکید کرد و خواس//تار توجه بیشتر مسئوالن به مصوبههایی که در تصمیمگیری آنه//ا نماین//دگان وزرای کش//ور، صنع//ت، معدن و تجارت، کشاورزی، دفاع، س//ازمان میراثفرهنگی، صنایعدس//تی و گردشگری، س//ازمان محیطزیست حضور دارند، شد.

پیشتر، ش//ورایعالی شهرسازی و معماری ایران برای بررس//ی موض//وع در نامهای ۲ بن//دی مصوبه شورایعالی را درباره پروژه هرمزان و توقف عملیات س//اختمان اجرای برج مس//کونی صادر کرد تا رفع خطر گود در آن رعایت شود.

همچنین پیش از آخرین مصوبه شورا، تصمیم بر آن بود ت//ا هیچ طبقهای در پروژه هرمزان س//اخته نش//ود که براس//اس گزارشهای بررس//ی شده در کمیت//ه فنی ۳، تاکنون س//اختمانی با ۲۲ طبقه در پروژه هرمزان احداث ش//ده که بر اساس نظر کمیته فنی ۳ ضوابط ایمنی و شهرس//ازی را رعایت نکرده است. در هفدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که به زودی مصوبههای آن با ابالغ از سوی دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اطالعرس//انی عمومی خواهد شد، نمایندگان وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کش//اورزی، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پیش//تیبانی نیروهای مس//لح، س//ازمان برنامه و بودجه، سازمان محیطزیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری حضور داشتند.

همچنی//ن فرزانه صادق مالواج//رد مدیرکل دفتر معم//اری، طراحی ش//هری و بافتهای واجد ارزش، زه//ره داودپور مدی//رکل دفتر طرحه//ای کالبدی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، مدیر شهرسازی اس//تان تهران، مدیرکل راه و شهرسازی اس//تان تهران در هفدهمین جلس//ه ش//ورایعالی شهرسازی و معماری ایران حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.