بزرگترین تحول حملونقل هوایی تا پایان دولت

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

رحمتاله مهآب//ادی، معاون وزیر راه و شهرس//ازی خبرداد که یکی از رادارهای خریداری ش//ده فرانسوی به زودی وارد کشور میشود و گفت: با توجه به سیاست توسعه و ارتقای سامانههای ارتباطی، ناوبری و کمک ناوبری ت//ا پایان دول//ت بزرگترین تحول حملونقل هوایی در آسمان ایران رخ میدهد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرس//ازی، رحمتال//ه مهآب//ادی از خریدهای جدید ش//رکت فرودگاهها با هدف تجهیز فرودگاههای کش//ور خبر داد و گفت: تا پایان دولت بزرگترین تحول حملونقل هوایی در آس//مان ایران رخ میدهد.مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، با اعالم برنامههای این شرکت برای ارتقا و توسعه س//امانههای ارتباطی، ناوبری و کمک ناوبری گفت: ۳رادار جدید از فرانس//ه خریداری شده است که یکی از آنها به زودی وارد کش//ور میش//ود. وی ادامه داد: همچنین باید اتوماسیون رادارهای مرکز کنترل فرودگاه مهرآباد را نوسازی کنیم که مناقصه آن درحال برگزاری است. مهآبادی با اعالم اینکه در این ۳ سال و تا این زمان اتفاقهای بسیار مهمی در حوزه هوایی رخ داده اس//ت و کارهایی انجامشده که منجر به تحول عظیمی در صنعت هوایی ش//ده است، تصریح کرد: با هم//کاری نیروهای نظامی، دولت، مجلس و نگاه تازه وزیر به وضعیت صنعت هوایی، اتفاقهای مبارکی رخ داده اس//ت. به گفته مهآبادی، در یکسال گذشته نصب ۱۱ دستگاه رکوردر داخلی در فروگاههای کشور و به روزکردن ۰۱ دستگاه دیگر، خرید ۰۵۶ پایانه ترانگ برای ۵ فرودگاه، رفع BTS فرودگاه امام خمینی(ره)، تجهیز فرودگاههای مختلف به ۰۰۴ دستگاه بیسیم AM و FMو نصب و راهاندازی سیستم سوئیچینگ خارجی در فرودگاه آبادان از جمله اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است و خدمات توسعه و ارتقای سامانههای ناوبری ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.