سنگاندازی امریکا مانع ورود هواپیما نیست

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

در حالی که به تازگی قرارداد خرید ۰۸ هواپیما بین شرکت هواپیمایی هما و بوئینگ به امضا رس//ید، برخی کارشناسان صنعت هوایی بر این موضوع اذعان کردهاند که امریکا بر سر فروش هواپیما به ایران سنگاندازیهایی خواهد کرد.

به گزارش تیننیوز، در همین راس//تا روزنامه والاس//تریت ژورنال در گزارش//ی عنوان کرده اس//ت، قرارداد امضا ش//ده «بوئین//گ» با ای//ران مس//تلزم تصوی//ب وزارت خزانهداری، وزارتخارج//ه و کنگره امریکا بهویژه در زمینه ترتیبات مالی آن اس//ت و بعید ب//ه نظر میرس//د رییسجمهوری منتخب امری//کا که مخالف توافق هس//تهای ایران اس//ت، آن را تایید کند. در همین راس//تا ش//بکه فاکسنیوز گزارش کرد، برخی نمایندگان جمهوریخواه کنگره متعهد ش//دهاند که با آغاز به کار دولت جدید این کش//ور، تمام تالش خود را برای مقابله ب//ا فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران به کار میگیرند. پس از امضای س//ند خرید ۰۸ فروند هواپیم//ا از بوئینگ؛ برخی نمایندگان کنگره اعالم کردند که در کنگره بعدی قصد دارند به ش//دت با این توافق مقابله کنند و ابراز امیدواری کردند با آغاز ریاس//تجمهوری ترامپ، جو سیاسی در راستای منافع آنها پیش برود. کارشناسان و تحلیلگران صنعت هوایی بر این باورند که حضور ترامپ مانع ورود هواپیما به کشور نمیشود، ش//اید شرکت هواپیمایی هما در زمان، تعداد و نوع هواپیما و برخی مسائل دیگر با مشکل روبهرو شود اما حضور ترامپ به معنای وارد نشدن هواپیما به کشور نیست.

این س//خنان در حالی از س//وی مس//ئوالن و رس//انههای امریکایی مطرح میش//ود که در امض//ای توافق تاریخی بین ش//رکت هواپیمایی هم//ا و بوئینگ، پری//زر نماینده بوئینگ اعالم کرد: س//ندی که امروز امضا ش//د بر پای//ه توافقنامهای بوده که در ماه ژوئن با ایرانایر امضا شده و این سند در قالب مجوزاتی است که بوئینگ از دولت امریکا دریافت کرده است.

این س//خن به معن//ای این اس//ت که ش//رکت بوئینگ با محافظه کاری و اقدامات پیشبینی شده با شرکت هواپیمایی هما به توافق رس//یده اس//ت و خطری جدی بر سر راه ورود هواپیما به کشور نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.