هواپیمای سوپرجت ۰۰۱روسیه در راه ایران

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

رس//انه روس از امض//ای یادداش//ت تفاهم می//ان تهران و مس//کو برای فروش هواپیمای س//وپرجت ۰۰۱ به ایران خبر داد. ش//رکت «سوخو»، بزرگترین تش//کیالت هواپیماسازی روسیه یادداش//ت تفاهمی برای فروش هواپیمای مسافربری س//وپرجت ۰۰۱، با یکی از شرکتهای هواپیمایی ایران امضا کرد. این مطلب را یک منبع در صنعت هواپیماسازی روسیه به خبرگزاری «اینترفاکس» گزارش داده اس//ت. به گفته این منبع، این یادداشت تفاهم که در حاشیه سفر نمایشی شرکت «س//وخو» به تهران در میانه دس//امبر به امضا رس//یده، یک سند چارچوبی اس//ت و الزماالجرا نبوده و شرکت «سوخو» تاکن//ون گزارش//ی در این م//ورد ارائه نکرده اس//ت. پیش از این آلکس//اندر نواک وزیر انرژی روس//یه اعالم کرده بود که روس//یه برای فروش هواپیمای س//وپرجت ۰۰۱ به ایران در حال مذاکره است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.