جریمه خودروسازان تالفی چین برای امریکا

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

برنامه چین برای تنبیه خودروس//از امریکایی بهدلیل سیاس//ت تثبیت قیمتها به خوبی نش//ان میدهد که اگر دونال//د ترامپ، رییسجمهوری منتخب امریکا، بخواهد به چند دهه روابط بین دو کشور پایان دهد، پکن میتواند تالفیکننده خوبی باشد. ادعای ترامپ مبنی بر اینکه امریکا نیازی به پذیرش سیاس//ت تایوان بهعنوان بخشی از «چین واحد» ندارد، ممکن است پایههای روابط بین دو اقتصاد بزرگ حال حاضر جهان را بلرزاند. در سالهای اخیر روابط اقتصادی دو کشور گسترش پیدا کرده و همکاریهای تجاری آنها بهعنوان دو قدرت اقتصادی افزایش چشمگیری یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.