فولکس واگن سقوط کرد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

ب//ر اس//اس نظرس//نجی س//االنه رضای//ت مصرفکنن//دگان مجله ‪Consumer Repots‬ ک//ه خودروه//ای م//ورد عالق//ه و همچنین مدلهایی که مصرفکنندگان از آنها ناراضی هس//تند را اعالم میکند، وضعیت فولکس واگن نسبت به سال قبل بدتر شده و از رتبه شانزدهم به بیس//ت و چهارم س//قوط کرده اس//ت. به گزارش خ//ودروکار، این نظرس//نجی به ما میگوید مردم نس//بت به خودروهایی که خریدهاند چه حس//ی دارند اما این اطالعات چگونه جمعآوری میش//ود؟ چگونه میتوان شرکتها را دستهبندی کرد؟ یک مدل بسیار خوب یا بر عکس نمیتواند نشان دهنده کیفیت کلی یک کمپانی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.