نرخ ارز دستاویز افزایش قیمت خودرو

«گسترش‹صنعت»‹تاثیر‹نوسان‹اقتصادی‹بر‹صنعت‹را‹بررسی‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

اظهارنظرها درباره منطقی بودن افزایش قیمت خودرو یا نیافتن آن متفاوت اس//ت اما آنچه مس//لم خواهد بود، ضرورت پیشبینی راهکارهایی از سوی خودروسازان با هدف کنترل و جبران این هزینههاست.

‹امکان‹افزایش‹چندباره‹قیمت ‹

مش//اور انجمن خودروس//ازان ایران افزایش قیمت خودرو به واس//طه نوس//انات ارزی در چند ماه آینده را طبیع//ی و منطقی دانس//ت و گفت: ب//ه طور قطع افزایش ناگهانی قیمت ارز در یک ماه گذشته، تاثیرات چشمگیری بر فعالیت خودروسازان گذاشته و افزایش قیم//ت در این صنعت را ناگزیر میکند و بهطور قطع ب//ا ارائه دالیل مس//تند به ش//ورای رقاب//ت هیچگونه ممنوعیت//ی برای افزایش قیمت خ//ودرو در چند ماه آینده وجود نخواهد داشت.

داود میرخانیرش//تی در گفتوگ//و ب//ا گس//ترش صنع//ت با بیان این مطلب افزود: اگر سیاس//ت دولت یکسانس//ازی و تک نرخی کردن ارز در س//ال آینده باش//د که با روند فعلی این اقدام قطعی اس//ت، بعید به نظر میرس//د تغییراتی در این روند اعمال ش//ود و قیم//ت تخصیص یافتهای به خودروس//ازان اختصاص یابد بنابراین خودروسازان باید خود را با شرایط فعلی تطبیق دهند.

وی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر هزینههای تولید خ//ودرو اظهار کرد: ب//ه طور قطع افزای//ش نرخ ارز و نوس//انات آن تاثیرات متفاوت//ی در هریک از خودروها برجای خواهد گذاش//ت و میزان داخلیس//ازی شرط اصلی روی میزان این اثرات اس//ت چ//را که هراندازه عمق س//اخت داخ//ل در خودرویی افزای//ش یابد، به مراتب تاثیر نوس//ان نرخ ارز روی آن کاهش مییابد و در مقابل هراندازه میزان داخلیس//ازی در یک خودرو کم باشد، تاثیر نوس//ان نرخ ارز روی قیمت نهایی آن خودرو بیشتر خواهد بود.

مشاور انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اظهارات مطرح ش//ده مبنی بر ضرر قطعهسازان از افزایش نرخ ارز به واس//طه انعقاد قرارداد مشخص با خودروسازان نی//ز تصریح کرد: در هیچ دوره زمانی در صورت اعالم افزایش قیمت از سوی قطعهسازان، مخالفتی از سوی خودروس//ازان با این امر نشده اس//ت و اگر نرخ ارز و

افزای/ش ناگهانی نرخ ارز و صعود غیرمنتظ/ره آن از یک ماه پیش تاکنون، بیش/ک موضوعی نیس/ت ک/ه بتوان بیتوجه ب/ه اثرات آن در صنای/ع مختل/ف از جمل/ه صنعت خ/ودرو، به راحت/ی از کنار آن گذش/ت. فش/اری که تولیدکننده را ناگزیر به جب/ران این افزایش از طریق افزایش قیمت تمام ش/ده محصول میکند. بیشک در شرایط فعلی و همزمان با پایان یافتن مواد اولیه مورد اختیار خودروسازان و قطعهسازان و تامین دوباره آنها، هزینههایی به خودروسازان تحمیل خواهد ش/د که این روند بهطور طبیعی افزایش قیمت تمامشده را به همراه خواهد داش/ت. هرچند از س/الها پیش بر بهبود بهرهوری در صنعت خودرو تاکید ش/ده اما با این حال به هر دلیل خودروس/ازان موفق به اجرای این الگو در واحدهای صنعتی خود نش/دهاند و انتظار میرود هزینههای ناش/ی از نبود بهرهوری از یکسو و نوسانات ارزی از س/وی دیگر، صنع/ت خودرو را با چالش ج/دی قیمت مواجه کند. چالشی که متضرر اصلی آن مصرفکنندگان خواهند بود.

افزایش آن روی قیمت تمامش//ده محصول قطعهساز، تاثیری گذاش//ته باشد و این تاثیر به صورت مستند و قابل محاسبه باشد، خودروسازان قیمت را تغییر داده و افزایش قیمت برای قطعهسازان اعمال خواهند کرد.

میرخانیرش//تی ادامه داد: این در حالی اس//ت که تعدادی از قطعهسازان در حال حاضر مواد اولیه مورد نی//از خود را در اختیار دارند اما ب//ا خرید جدید مواد اولیه متحمل پرداخت هزینههای بیش//تری میشوند که میتوان با ارائه این صورت حسابها به شرکتهای تامی//ن قطعات خودروس//ازان بزرگ ش//اهد افزایش قیمت قراردادهای خود با خودروسازان باشند.

‹اجرای‹رو ‹شه/ای‹س/ختگیرانه‹به‹جای‹ ‹ افزایش‹قیمت

بنابر اظهارات مش//اور انجمن خودروسازان مبنی بر روند طبیعی افزایش قیمت محصوالت خودروس//ازان به واس//طه افزایش قیمت ارز در ماههای آینده، حسن کریمیسنجری کارشناس صنعت خودرو، این افزایش قیمت را غیرمنطقی میداند.

وی در گفتوگو با گسترش صنعت با تاکید بر اینکه این رویه درس//تی نیس//ت که خودروسازان به محض افزایش قیمت ارز، فشار را بر مصرفکننده نهایی وارد کنن//د، افزود: ب//ا توجه به اقداماتی که خودروس//ازان میتوانند در زمینه افزایش به//رهوری و مذاکره برای خرید ارزان انج//ام دهند، افزایش قیم//ت خودرو در ماههای آینده منطقی نخواهد بود بنابراین باید بخشی از ای//ن هزینه در خودروس//ازان تعدی//ل و روشهای سختتری امتحان شود.

کریمیسنجری با تاکید براینکه وضعیت سیاسی و اقتصادی فعلی ش//رایط را برای افزایش قیمت خودرو نامس//اعد کرده اس//ت، اف//زود: افزای//ش قیمت باعث میش//ود بخش تقاضا از نیاز خود منصرف یا آن را به تاخیر بیندازد بنابراین بعید به نظر میرسد که دولت نی//ز به لحاظ منطق//ی اجازه افزایش قیم//ت را برای خودروس//ازان دولتی که ۰۹درصد ب//ازار را در اختیار دارند صادر کند.

این کارش//ناس صنعت خ//ودرو تاکید کرد که وقت آن رسیده تا خودروس//ازان و قطعهسازان با ابزارهای منطقیتر، قیمت تمام ش//ده خ//ودرو را کاهش دهند و افزود: خودروس//ازان باید هزینههای ناشی از نوسان نرخ ارز بر افزایش نرخ مواد اولیه را با افزایش بهرهوری نیروی کار و افزایش عملکرد تجهیزات و ماشینآالت جب//ران کنند و با انجام مذاکرات//ی، هزینه خریدهای گ//ران را کاهش دهند بنابرای//ن میتوانند خرید خود را از تامینکنندگان اصلی و بدون واس//طه و منصفتر انجام دهند که بهطور قط//ع اصالح روشهای خرید، افزایش نرخ ارز در قیمت تمامش//ده را خنثی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بخ//ش زیادی از صنعت خودرو و قطعه تحت تاثیر نرخ ارز است و بهطور قطع با افزایش ن//رخ ارز ش//اهد افزای//ش قیمت تمام ش//ده خواهیم بود، تصری//ح کرد: این افزایش نبای//د بالفاصله منجر به افزایش قیمت خودرو ش//ود چرا که خودروس//ازان و قطعهس//ازان فضا و قابلیت مناس//بی ب//رای افزایش بهرهوری و عملک//رد کاری خود دارند که میتوانند با کاهش هزینههای متفرقه خود، افزایش نرخ مواد اولیه را جبران کنند.

کریمیس//نجری در تشریح وظایف دولت در چنین ش//رایطی نیز گف//ت: مهمتری//ن خدمتی ک//ه دولت میتواند به خودروس//ازان کند کاهش س//هم خود در صنعت خودرو اس//ت. در چند روز گذش//ته اظهاراتی مطرح ش//د مبنی بر اینکه بهترین راه خصوصیسازی فروش س//هام اس//ت، این در حالی است که نگاهی به وضعیت س//هام خودروسازان نش//ان میدهد در حال حاضر بخش زیادی از خودروسازان دولتی، خصوصی اما مدیریت آنها همچنان دولتی اس//ت که الزم است نس//بت به اص//الح این روند و واگ//ذاری مدیریت این شرکتها به بخش خصوصی اقدام شود.

ای//ن کارش//ناس صنع//ت خ//ودرو ب//ا اش//اره ب//ه محدودیتهای دولتی ب//رای افزایش بهرهوری افزود: بخش دولتی به دالیل مختلف اجازه افزایش بهرهوری ندارد زیرا ممکن است این اقدام نیاز به روندی داشته باش//د که مدیر دولتی زیر بار ریسک آن نخواهد رفت اما در حال حاضر شرایط فعلی دولت به گونهای است که بعید به نظر میرس//د در روزه//ای پایانی فعالیت دولت یازدهم چنین ریس//کی را قبول و اجازه افزایش قیم//ت خ//ودرو را صادر کن//د بنابراین بعی//د به نظر میرسد افزایش قیمت خودرو محقق شود.

کریمیس//نجری راهکار کنترل قیم//ت در صنعت خ//ودرو را افزای//ش به//رهوری اع//الم و تصریح کرد: قطعهس//ازان ما در حال حاضر این توانایی را دارند که با انجام سرمایهگذاری در سطح اتوماسیون، نسبت به بهبود روشها و در نهایت افزایش بهرهوری اقدام کنند در این ش//رایط، فشار افزایش قیمت ارز را خنثی و به مصرفکننده نیز فشاری وارد نخواهند کرد.

وی در پایان س//هم ن//رخ ارز بر قیمت مواد اولیه در خودروه//ا را متفاوت عنوان کرد و افزود: باید پذیرفت که بیش//ترین س//هم یک خ//ودرو از م//واد و قطعات تش//کیل میش//ود. در ایران بهدلیل بهرهوری پایین و خرید گران بخش//ی از این قیمت قابل کنترل نیست این در حالی اس//ت که بخش زیادی از قیمت خودرو در سایر کش//ورها متاثر از حقوق، دستمزد و ضایعات اس//ت که در دنیا تعریف شده و در حد صفر است اما در ایران بهدلیل خریدهای نادرس//ت، هزینههایی در این زمینه پرداخت میش//ود ک//ه در قالب ردیفهای مختل//ف حس//ابداری در قیمت تمام ش//ده محصول تاثیرگذار خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.