نبض لجستیک سایپا در «سایپا لجستیک» میزند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

شرکت سایپا لجستیک ازسال ۳۸ ب//ا رویکرد جدی//د برای ایج//اد نگاه سیس//تماتیک به مقوله لجس//تیک و حرکت به سوی برندسازی در صنعت حملونقل کش//ور در مجموعه گروه خودروس//ازی س//ایپا فعالیت خود را آغ//از کرد و توانس//ت در بیش از یک ده//ه فعالیت مس//تمر جایگاه مهمی را در حملونق//ل چندوجهی به ویژه در بخش لجس//تیک صنعت خودروسازی کش//ور بهدست آورد. در س//ال ج//اری و بناب//ر تصمیم و نظ//ر مدیریت ارش//د گروه خودروس//ازی سایپا در راس//تای تبدیل شرکت سایپا لجستیک به مرکز بزرگ لجس//تیکی گروه، ش//رکتهای شامخ و قسمت سفارشسازی شرکت ستکو به سایپا لجستیک منتقل شد.

هدف از انتقال فعالیتهای ش//رکتهای یادش//ده به س//ایپا لجس//تیک، تبدیل این شرکت به مرکز متمرکز لجستیکی گروه اس//ت تا از این طریق و بر اس//اس یک مدل کارشناس//ی شده سایپا لجستیک پاسخگوی نیازهای لجستیکی گروه سایپا باشد؛ چراکه سایپا لجستیک در مدت فعالیت خود همواره پاسخگویی ایم//ن و قابلاطمینان برای نیازهای گروه خودروس//ازی س//ایپا بوده اس//ت. یکی از فعالیتهایی که از ش//رکت شامخ به سایپا لجس//تیک منتقل ش//ده، انبارش و مدیریت انبار اس//ت. فضای وس//یع و مس//احتی افزونب//ر ۰۰۰۳۶ مترمربع ب//ا برخورداری از ۶ انب//ار، فرصت بینظیری را به س//ایپا لجس//تیک در جهت مدیریت یکپارچه و جامع لجستیک داده است. همچنین وجود زیرساختهای مناس//ب در حوزه مدیریت انبارش که البته باید گس//ترش و توس//عه یابد از دیگر نکات مثبت این تغییر اس//ت. بس//تهبندی قطع//ات خودروی//ی برای ب//ازار داخ//ل و خارج از کش//ور، از دیگر فعالیتهایی اس//ت که اکنون در شرکت سایپا لجس//تیک انجام میش//ود. بستهبندی اس//تاندارد برای قطعات خودروهای گروه س//ایپا، بس//تهبندی ایمن و مهندس//ی شده و همچنین بس//تهبندی قطعات خودرویی به صورت اس کی دی و س//یکیدی برای صادرات از فعالیتهایی است که هماکنون به صورت روزانه در س//ایپا لجس//تیک انجام میشود. همچنین طراح//ی و تولید ان//واع پالتهای فلزی و چوب//ی موردنیاز گروه س//ایپا که به عنوان ظروف اصلی لجس//تیکی مورد استفاده قرار میگیرند نیز در این ش//رکت تولید میش//ود. بهرهبرداری از دو کارگاه چوب//ی و آهنگ//ری و نیز نیروی متخص//ص و کارآمد در حوزه بس//تهبندی از مزایای ش//رکت در این حوزه است. بر این اس//اس فعالیتهای مهم زنجیره لجس//تیک، شامل بستهبندی، انب//ارش، حملونقل و تخلیه و بارگیری ب//ه صورت متمرکز در س//ایپا لجس//تیک انجام میش//ود. یکی از محورهای ۳LP در صنعت خودروسازی که در حوزه محصول تعریف میشود، نصب آپش//ن است. این فعالیت که پیش از این در شرکت ستکو انجام میش//د اکنون با انتقال به سایپا لجستیک در این شرکت انجام میش//ود. نصب آپش//ن روی خودروهای تولیدی گروه سایپا با گارانتی یک س//اله مزیتی است که برای مش//تریان بسیار مهم بوده و این امر میتواند س//هم بازار را برای این ش//رکت توسعه دهد. همچنین گس//ترش فعالیتهای آپش//ن در ب//ازار داخل و خارج از کش//ور موضوع مهمی است که سایپا لجستیک به طور ج//دی آن را دنب//ال و پیگیری میکند. بر این اس//اس تجمیع خدمات حملونقل، مدیریت انبار، عملیات بستهبندی و خدمات سفارشیسازی با هدف گسترش فعالیتهای سایپا لجستیک به عنوان یک ش//رکت ۳LP برنامهریزی و اجرا شده است. استفاده حداکثری از ظرفیت موجود در حوزههای حملونقل، انبارداری و خدمات ارزش افزوده در جهت پاسخگوی سریع و به موقع به نیاز مشتریان مهمترین هدفی است که سایپا لجستیک در دوره جدید فعالیت خود دنب//ال میکند. در کنار تمامی مواردی که در باال به آنها اش//اره ش//د، اختصاص ۷۴ درصد از سهام شرکت س//ایپا لجس//تیک به خانوادههای معظم ش//هدا فرصت بینظیر خدم//ت را ب//رای تمامی کارکنان ش//رکت فراهم کرده اس//ت. کارکنان قدرش//ناس سایپا لجس//تیک با افتخار به این موضوع، همواره تم//ام تالش خود را در جهت افزای//ش بهرهوری و ارائه خدمت به خانوادههای معظم ش//هدا به کار میبندند. ش//رکت سایپا لجستیک امیدوار اس//ت با بهرهگیری از نیروی متخصص و همچنی//ن کارآم//د و جدیت و همت واالیی ک//ه در کارکنان این شرکت در س//طوح مختلف س//ازمانی وجود دارد بتواند در جهت دس//تیابی به اهداف تعیین شده موفق و همچون گذشته به وظایف خود در گروه بزرگ خودروس//ازی س//ایپا جامه عمل بپوشاند.

محمدباقر نوفلی مدیرعامل شرکت سایپا لجستیک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.