محدودیت‹‹عرضه‹خودروهای‹روز‹با‹روند‹فعلی‹توزیع‹سوخت‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیرکل ماشینس//ازی و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد اس//ت اکنون سوخت متناسب با اس//تانداردهای جهانی در کش//ور توزیع سراس//ری نشده و یا توزیع آن به برخی کالنشهرها محدود است ک//ه با این روند نمیت//وان خودروهایی جدید و دارای استانداردهای روز دنیا را عرضه کرد.

امیرحس//ین قناتی در گفتوگو با عصرخودرو گفت: در صورت//ی که اینگونه خودروها عرضه ش//ود به دلیل نبود سوخت در نقاط مختلف کشور دچار مشکل شده و اس//تفاده از بنزین یا گازوئیل با استانداردهای پایین تر در اینگونه خودروها عالوه بر خطر آسیب رساندن به خودروهای یادشده، میزان مصرف سوخت و درنتیجه آالیندگی را افزایش میدهد.

او اف//زود: اگ//ر بنزی//ن دارای عدد اکتان متناس//ب با اس//تاندارد یورو ۴ ی//ا گازوئی//ل دارای ۰۵ پیتیام در سراس//ر کش//ور توزیع ش//ود، امکان ارتقای سطح اس//تانداردهای مصرف س//وخت و آالیندگی با عرضه خودروهای جدید در کش//ور فراهم میش//ود. قناتی با بی//ان اینک//ه هماکنون خودروی قدیمی و منس//وخی در کش//ور نداریم ک//ه در حال تولید بوده و براس//اس تکالی//ف قانونی منعی برای تولی//د و عرضه آن وجود داش//ته باش//د، اظهار کرد: برخی اظهارنظرهای مطرح ش//ده در ای//ن زمینه ش//خصی بوده و مبن//ای قانونی ندارد. بر این اس//اس هر خودرویی با هر میزان سن که بتواند استانداردهای ایمنی، کیفیت، مصرف سوخت و اس//تانداردهای آالیندگی را بگذراند و در بازار مصرف تقاضایی برای اینگونه خودروها وجود داش//ته باش//د، مش//کلی برای تداوم تولید و ش//مارهگذاری نخواهند داشت؛ خواه این خودرو پراید، پژو ۵۰۴ یا وانت نیسان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.