تحول‹صنعت‹خودرو‹در‹گرو‹حضور‹بخش‹خصوصی‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

عضو هیات رییس//ه مجلس ش//ورای اسالمی گفت: متاس//فانه دول//ت هیچگونه توجهی ب//ه مجموعههای بخش خصوصی صنعت خودرو کشور ندارد و این یکی از موانع س//رمایهگذاری در صنعت خودرو کشور تلقی میشود.

به//روز نعمتی در گفتوگ//و با خبر خ//ودرو درباره موانع س//رمایهگذاری در صنعت خودروس//ازی کشور افزود: دولت و مس//ئوالن ذیرب//ط باید به نقش بخش خصوص//ی در قرارداده//ای خودرویی و تاثی//ر آنها در سرمایهگذاریهای خارجی توجه ویژهای داشته باشد تا شاهد ایجاد تحول در صنعت خودروسازی کشور باشیم. وی تصری//ح کرد: با توجه به اینک//ه پس از برجام تنها یک قرارداد خودرویی به مرحله امضا و س//رمایهگذاری رس//یده است ؛ در صورت فعالیت بخش خصوصی یکی از موانع سرمایهگذاری خارجی در صنعت خودرو کشور خواهد شد.

نعمت//ی اظهار کرد: بس//یاری از کش//ورهای اروپایی تمای//ل ب//ه انعق//اد ق//رارداد خودرویی ب//ا بخشهای خصوص//ی دارند و در صورت توجه دولت به این بخش میتوان انتظار رشد و شکوفایی این صنعت را در آینده نزدیک داشت.

عض//و کمیس//یون انرژی مجلس ش//ورای اس//المی در رابط//ه ب//ا راهه//ای افزای//ش به//رهوری در صنعت خودروس//ازی کش//ور اذعان کرد: دول//ت باید صنعت خودروس//ازی را ب//ه بخش خصوصی واگ//ذار کند چرا که سیاس//ت مدیریتی مسئوالن دولتی بر مبنای ایجاد تحول نیست و تغییری اصولی در سیستم خودروسازی ایج//اد نمیکنند اما با وج//ود مدیران بخش خصوصی میتوان ش//اهد تحولی اساسی در صنعت خودروسازی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.