رکورد بارگیری در سایپا لجستیک شکست

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ش//رکت سایپا لجستیک با بارگیری ۰۴۸ خودرو در یک روز رکورد بارگیری خودرو را شکست.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی س//ایپا لجس//تیک، با توجه به تاکید مدیریت ارشد گروه خودروسازی س//ایپا مبنی بر افزایش ظرفیت تولید در س//ال جاری شرکت سایپا لجس//تیک نیز همگام با سیاستهای ابالغی گروه، تمام توان خود را به کار بس//ت تا در راس//تای تحقق این هدف گام بردارد.

رکورد قبلی سایپا لجستیک در بارگیری خودرو ۶1۸ دستگاه در ی//ک روز بود که اکن//ون با به کارگی//ری ۴۰1 تریلر حمل خودرو این رکورد به ۰۴۸ دستگاه خودرو ارتقا یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.