موتورسیکلتها در برابر توفان آالیندگی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

کمت//ر ملت//ی را در جه//ان میتوان س//راغ داشت که مانند ایران اینگونه نسبت به تولیدات خ//ود کملط//ف باش//ند. نمونه اخیر آن برخورد سلبی با تولید موتورس//یکلت در کشور است، آنهم در زمانی که نقش//ه راه و برنام//های مدون ب//رای روزآمد ک//ردن آن تدوی//ن و تصوی//ب شده اس//ت؛ برنامهای که مورد تایی//د کارشناس//ان وزارت صنع//ت، معدن و تج//ارت قرار گرفته بود و متاسفانه شاهدیم که دهها سازمان و نهاد بیگانه با صنعت، چگونه آن را قربانی میکنند. هیاهویی که بر بنیانهای ش//بهحقیقی اس//توار بوده و در نهایت غیرمس//ئوالنه نسبت به کاالی صنعتی تولید داخل عمل ش//د. شاید اگر دالرهای نفتی نبود و مقامات مس//ئول و غیرمسئول به اهمیت تولید صنعتی در داخل آگاهی داش//تند و اینکه در چه زمینی توپ میزنند و برنده نهایی چه کس//ی اس//ت هرگز اینگونه تیشه به ریشه یک صنعت نمیزدند. موضوع اینگونه مطرح ش//د که موتورسیکلت یک//ی از منابع اصلی آالیندگی ش//هر تهران و چند کالنش//هر کش//ور بوده و جزو صنایع آالینده ب//وده و حتی ناهنجاریهای اجتماعی و نابس//امانیهای ش//هر تهران از تردد موتورسیکلت است؛ آماری که تنها خود آن را بیان کرده و باور دارند مبنی بر اینکه آالیندگی یک موتورس//یکلت ۵۲۱ سیسی ۷ یا ۰۱ برابر یک خودروی ۲هزار سیس//ی اس//ت؛ آماری که هرگز از سوی کارشناس//ان این صنعت مورد تایید قرار نگرفته و کس//انی که چنی//ن آماری را ارائه میدهند به طور معمول کارش//ناس این صنعت نبودهاند. متاس//فانه در کش//ور همانطور که هر سازمانی میتواند س//ر صنعت ضعیف را ببرد، س//ازمانهایی نیز اقدام به اعالم آمارهای دلخواه در هر زمان کردهاند.

ضروری اس//ت برای روشنتر ش//دن موضوع، مقایسهای بین صنعت موتورس//یکلت در ایران و پاکس//تان و نیز ترکیه داشته باش//یم. تولی//د موتورس//یکلت در ایران س//ابقه ۰۵س//اله، در پاکس//تان ۰۲س//اله و در ترکیه سابقه ۵۱س//اله دارد بنابراین صنعت موتورس//یکلت کشور در بخش قطعهسازی ریشهدارتر و پیش//رفتهتر از هر دو کشور است در حالی که به حال خود رها شده و هرگز به مثابه یک صنعت جدی مورد توجه نبوده است و نتیجه چنین بیمهریهایی کهنگی مدل، فرآیند تولید و تحلیل آمار تولید س//االنه بوده است بهطوری که از تولید حدود ساالنه یک میلیون دس//تگاه در سال ۶۸ به ۰۰۵هزار دستگاه در سال ۴۹ کاهش یافت. از ابتدای امسال برنامههایی برای بهینهسازی مدل و روزآمدی فرآیند تولید و بهبود کیفیت قطعات داخلی در حال اجراس//ت که یکی از نتایج آن بومیسازی مدلهای جدید و همچنین اس//تفاده از سیس//تم انژکتوری به جای کاربراتوری است. کارشناس//ان خبره صنعتی میدانند که تغییر سیستم از کاربراتور به انژکتور در وس//یلهای مانند موتورسیکلت به آسانی خ//ودرو نبوده و برای تحقق اه//داف و منافع مصرفکننده باید در زمان و مکانهای متفاوت آزمایش ش//ود. همچنین ش//رایط خدمات پس از فروش مهیا و با هزینه قابل قبول در دس//ترس مصرفکننده آن که از اقشار ضعیف جامعه هستند، قرار گیرد.

نیاز به یادآوری نیس//ت که هنگام رکود گسترده در کشور و آمار باالی بیکاری حمایت از اقش//ار ضعیف جامعه به هر شکل ممکن از واجبات است چراکه موتورسیکلتسواران از این وسیله برای امرار معاش اس//تفاده میکنند. الزم است دولتمردان این صنع//ت را فراموش نکرده و حداق//ل آلودگی هوای تهران آنهم تنه//ا از می//دان راهآهن تا تجری//ش را کل ای//ران تصور نکنند و برای آن اینگونه نسخهنویس//ی نش//ود. باید از کس//انی که از تعطیلی کارخانجات موتورس//یکلت حمایت کردهاند پرسید که شما تاکنون برای بهبود تولید این وسیله و حمایت از روزآمدی آنچه کردهاید که اکنون اینگونه حکم بر تعطیلی آن میدهید؟ آی//ا قوانین برای حمایت از این صنعت وضع ش//ده اس//ت؟ آیا ش//هرداری کالنش//هرها مانند تهران خط عبوری موتورسیکلت و دوچرخه همچون برخی کش//ورها تدارک دیده اس//ت؟ آیا در جلسات برگزاری آلودگی هوا از انجمنهای مرتبط دعوت شده اس//ت؟ آیا حق و حقوقی برای موتورس//وار و موتورسیکلتساز قائل شدهاند؟ آیا خبر دارید که تعداد زیادی از موتورسیکلتها در مکانهای//ی تردد دارند که کمتر دیده میش//وند؟ آیا آماری برای موتورس//یکلتهای اوراقی و اس//قاطی وجود دارد؟ آیا در صورتی که کل تردد موتورسیکلتها ممنوع شد و باز در بعضی روزهای ته//ران در پاییز و به هنگام پدی//ده وارانگی آالیندگی بهوضوح دیده شد، آیا حاضرید بپذیرید که اشتباه کردید؟

اما درباره این صنعت در پاکس//تان آمار تولید نشان میدهد که تعداد موتورس//یکلت از یکصد هزار دستگاه در سال ۰۰۰۲ ب//ه ۲میلیون در س//ال ۲۱۰۲ ارتقا یافت//ه و ۰۸درصد تولید از مدل ۰۷ سیس//ی با ۵۹درصد تولید داخل است. درحالحاضر پاکس//تان و ترکیه هر دو از صادرکنندگان موتورس//یکلت بوده و بهطور غیرمس//تقیم واردکننده قطعات موتورسیکلت از ایران هستند. در قس//مت آسیایی ترکیه موتورسیکلت بهتازگی رواج یافت//ه و افزونبر ۰3 کارخانه در تولید این وس//یله نقش دارند. با توجه به حمایتهای روزافزون دولت ترکیه از کاالی صنعتی دیری نخواهد گذش//ت که موتورس//یکلتهای تولیدی آنها به ایران وارد ش//ود. احتیاجی به بلواس//ازی نیس//ت بیایید از این صنعت حمای//ت کنیم و بگذاریم کارشناس//ان خبره تصمیمی مقتضی و همهجانبه بگیرند. بهطور قطع از س//ال آینده فناوری ساخت موتورسیکلت انژکتوری وارد بازار میشود اما الزم است پیش از آن تمام جوانب دیده شود.

حبیباهلل محمودان نایبرییس انجمن قطعهسازان موتورسیکلت

و دوچرخه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.