فولکس واگن سقوط کرد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

بر اس//اس نظرسنجی س//االنه رضایت مصرفکنندگان مجله ‪Consumer Repots‬ که خودروهای مورد عالقه و همچنین مدلهای//ی که مصرفکنندگان از آنها ناراضی هس//تند را اعالم میکند، وضعیت فولکس واگن نس//بت به سال قبل بدتر شده و از رتبه شانزدهم به بیست و چهارم سقوط کرده است.

ب//ه گزارش خودروکار، این نظرس//نجی به م//ا میگوید مردم نس//بت ب//ه خودروهایی که خریدهاند چه حس//ی دارند اما این اطالعات چگونه جمعآوری میش//ود؟ چگونه میتوان شرکتها را دس//تهبندی کرد؟ یک مدل بسیار خوب یا بر عکس نمیتواند نشان دهنده کیفیت کلی یک کمپانی باشد.

ب//رای این نظرس//نجی مدله//ای ۴۱۰۲ ت//ا ۷۱۰۲میالدی موردبررس//ی قرار گرفته که حدود ۰۰3 هزار خودرو را ش//امل میش//ود. این نظرسنجی نش//ان داد که تسال، پورشه، آئودی و سوبارو به ترتیب امسال نیز ۴ خودرو نخست فهرست ما هستند. برخی برندها نیز در حال پیش//رفت هستند، مانند لینکلن که از رده بیست و یکم به دوازدهم صعود کرد و همچنین هیوندای به لطف مدلهای جدیدش از رده بیس//ت و چهارم به رده سیزدهم صعود کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.